Handreiking milieueffectrapportage

In de Handreiking m.e.r. vindt u tips, trucs, informatie en voorbeelden, die u verder kunnen helpen bij het opstellen van een milieueffectrapportage of het begeleiden van een m.e.r.-procedure. Hoewel in de Handreiking m.e.r. uiteraard ook aandacht wordt besteed aan wettelijke vereisten wordt daar in de Handleiding milieueffectrapportage uitgebreid op in gegaan. Op beide websites zijn waar nodig verwijzingen naar elkaar gemaakt, zodat u niet onnodig hoeft te zoeken naar de informatie die u nodig hebt.

In deze Handreiking m.e.r. zijn een aantal thema's uitgewerkt die een prominente rol spelen bij de beoordeling of een milieueffectrapportage aan de orde is en bij het opstellen ervan:

  • M.e.r.-beoordeling
  • Procesregie
  • Participatie
  • Reikwijdte en detailniveau
  • Alternatieven
  • Kwaliteit

Binnen deze thema's is getracht op zoveel mogelijk vragen uit de praktijk een adequaat antwoord, inclusief voorbeelden en tips, te formuleren.