Monitoring

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt de vinger aan de pols tijdens de looptijd van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Monitoring is nodig om zeker te stellen dat overal op tijd de grenswaarden worden gehaald.

Monitoring NSL

De monitoring van het programma NSL is belangrijk voor Nederland als geheel en voor alle deelnemende overheden in het bijzonder. En wel om de volgende redenen:

  • Monitoring bewaakt het doel van het NSL: op tijd de luchtkwaliteitsnormen halen. Daarmee blijft het NSL een rechtsgeldige en eenvoudige onderbouwing voor luchtkwaliteit van (bouw-)projecten.
  • Het levert een actueel overzicht op van de stand van uitvoering van maatregelen en projecten bij gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Dit overzicht is ook te gebruiken als voortgangsrapportage voor Raad en College en om het verkeersmodel en RO-plannen te actualiseren.
  • Het geeft een actueel beeld van de luchtkwaliteit in het afgelopen jaar. De rekenresultaten en kaartjes zijn te gebruiken om burgers en Raad en College te informeren.
  • Het geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Als blijkt dat we de normen niet halen, kunnen de NSL-partners tijdig beginnen met het zoeken naar en uitvoeren van aanvullende maatregelen.
  • Het voorziet in de benodigde informatie voor de verplichte jaarlijkse rapportage aan de EU.
  • Het vormt de basis voor jaarlijkse actualisatie van het online rekenmodel NSL-rekentool. Dat kunt u gebruiken om luchtkwaliteitsberekeningen uit te voeren en meldingen te onderbouwen.

De monitoring is als verplichting opgenomen in artikel 5.14 van de Wet Milieubeheer (Wm). Het verplicht betrokken bestuursorganen om jaarlijks aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat te rapporteren over de voortgang en uitvoering van de maatregelen en projecten die in het NSL zijn opgenomen en over de effecten daarvan op de luchtkwaliteit. De uitvoering van de monitoring NSL is vastgelegd in een document met procesafspraken (pdf, 1 MB), dat door de partners is vastgesteld.

Bureau Monitoring NSL

Bureau Monitoring NSL is opgericht door destijds het ministerie van VROM (nu IenM) voor de uitvoering van de monitoring NSL. Het bestaat uit een samenwerking tussen de organisaties RIVM en Rijkswaterstaat Leefomgeving/InfoMil. Andere betrokken partijen, hun taken en onderlinge verhoudingen zijn te vinden op de pagina NSL - Partners.

Bureau Monitoring stelt jaarlijks de rapportage van de monitoring NSL en de verplichte rapportage luchtkwaliteit aan de Europese Commissie op. Daarvoor zijn gegevens nodig van alle betrokken overheden. Gemeenten, provincies en het rijk rapporteren jaarlijks over de genomen maatregelen, uitgevoerde projecten, de verkeersintensiteiten en andere relevante gegevens. Met deze gegevens kan de Monitoringstool de luchtkwaliteit over het afgelopen jaar berekenen. Overheden die niet deelnemen aan het NSL gebruiken ook de Monitoringstool om over de luchtkwaliteit te rapporteren. Ook zij leveren jaarlijks voor overschrijdingssituaties actuele gegevens aan op basis waarvan met de Monitoringstool de luchtkwaliteit berekend kan worden.

Bureau Monitoring informeert de overheden over de monitoring van het NSL en de rapportage door middel van digitale brieven.