Uitvoering luchtkwaliteitsmaatregelen

De daadwerkelijke uitvoering van luchtkwaliteitsmaatregelen uit plannen, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is van groot belang. Uiteindelijk telt het resultaat: de verbetering van de luchtkwaliteit. De Europese Commissie zal Nederland straks afrekenen op het halen van de grenswaarden in 2011 (PM10) en 2015 (NO2).

Uitvoeringsplicht

Om zeker te stellen dat de grenswaarden op tijd worden gehaald, kent het NSL een uitvoeringsplicht voor de maatregelen zoals die in het NSL zijn opgenomen. En als deze maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben? Dan heeft de betrokken NSL-partner (rijk of regio) een inspanningsverplichting om na te gaan of door intensivering van bestaande maatregelen of inzet van aanvullende maatregelen alsnog tijdig aan de grenswaarden voldaan kan worden.

Leidt dat niet tot het oplossen van het knelpunt? Dan hebben rijk en regio's gezamenlijk een resultaatverplichting om ervoor te zorgen dat voor afloop van de derogatieperiode het knelpunt is opgelost.
In de NSL-Monitoringstool kunt u zien welke maatregelen zijn opgenomen in het NSL en wat de stand van zaken daarvan is.

Resultaatverplichting

Alle NSL overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het te behalen resultaat, namelijk: overal op tijd aan de grenswaarden voldoen. Zo nodig moeten zij extra maatregelen inzetten (europees, nationaal, regionaal of lokaal). Wijzigingen in maatregelen worden doorgevoerd via de meldingsprocedure zoals genoemd in de Wet milieubeheer art. 5.12 (lid 12: vergelijkbaar of positiever effect) of door wijziging van het NSL (lid 10).

Maatregelen

Het NSL bevat maatregelen die of de uitstoot (emissie) van schadelijke stoffen beperken of die de blootstelling (immissie) verminderen. Het gaat daarbij om fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Voor deze twee stoffen is het halen van de grenswaarden uit de Europese richtlijn luchtkwaliteit een (toekomstig) probleem. Alle andere stoffen die genoemd zijn in die richtlijn vormen in Nederland geen probleem.

De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen ontwikkeld. En die ontwikkeling blijft doorgaan. In essentie gaat het om twee typen maatregelen:

  1. Emissie beperkende maatregelen
  2. Immissie beperkende maatregelen.
Tabel met type en voorbeelden
Type Voorbeelden
1) Emissie beperken Doorstroming op wegen verbeteren
Openbaar vervoer verbeteren
Milieuzone voor vrachtverkeer
Schone gemeentelijke voertuigen
Bij aanbesteding van diensten emissie-eisen stellen
2) Immissie beperken (Geluid-)schermen langs en/of overkapping van (snel-)wegen
Aanleg van rondwegen om dorpen/steden
Aanleg van groen langs wegen
Goede ruimtelijke ordening: kwetsbare groepen niet vlak bij wegen en bronnen situeren

lucht-en-verkeer-38