Permanent worden Chw - resterend deel

Op 1 november 2014 is het resterende deel van de "Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Chw en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht" in werking getreden. Het eerste deel is sinds 25 april 2013 van kracht. Deze wet past ook de Wet milieubeheer (Wm) op verschillende punten aan.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de Chw, Mer, Wabo, Wgh, Wm en Wro.

Algemene informatie

Deze wet zorgt ervoor dat de werkingsduur van de Chw voor onbepaalde duur is verlengd. Als gevolg van het overnemen van het advies van de Raad van State betreffende het Permanent maken van de Chw, zijn het wetsvoorstel en de memorie van bijbehorende toelichting destijds substantieel gewijzigd. De kabinetsaanpak richt zich in eerste instantie op snelle verbeteringen binnen het bestaande stelsel ('quick wins'). Deze wet bestaat uit twee onderdelen.

  1. Als eerste geeft deze wet een permanente werking aan de tijdelijke regelingen in de Chw. De looptijd van de wet, die zou eindigen op 1 januari 2014, is voor onbepaalde tijd te verlengt (hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel). Ook zijn onderdelen van de Chw geactualiseerd.
  2. Daarnaast bevat deze wet enkele (de Chw aanvullende) verbeteringen van het omgevingsrecht (hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel). Het gaat om gerichte verbeteringen die op korte termijn zijn te realiseren (quick wins). De verbeteringen zijn gegroepeerd rondom drie inhoudelijke thema's: (1) minder lasten, (2) snelle, flexibele en zorgvuldige besluitvorming en (3) het wegnemen van problemen in de praktijk. De wijzigingen rondom deze thema's zijn nader toegelicht in paragraaf 3 van het algemeen deel van de memorie van toelichting en in het artikelsgewijze deel. De wijzigingen in hoofdstuk 2 zijn per thema in afzonderlijke paragrafen gegroepeerd.

Status
Het wetsvoorstel is op 17 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 maart 2013 door de Eerste Kamer. Onderdelen van de wet zijn op 25 april 2013 in werking getreden. Het resterende deel van de wet is op 1 november 2014 in werking getreden, gelijktijdig met de wet 'Reparaties Wm en pChw' en het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 135.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm

De wet 'Permanent maken Chw' wijzigt in de artikelen 2.1.9 en 2.2.4 de Wet milieubeheer (Wm). Artikel 2.1.9 is al op 25 april 2013 in werking getreden en omvat onder andere:

  • het laten vervallen van de regeling voor milieuprogramma's;
  • wijzigingen in de regels voor indirecte lozingen buiten inrichtingen om deze aan te laten sluiten op de systematiek van het activiteitenbesluit;
  • toevoeging van een omgevingsrechtbrede, generieke houdbaarheidstermijn voor onderzoeksgegevens van 2 jaar - en enkele uitzonderingen daarop.

Artikel 2.2.4 is op 1 november 2014 in werking getreden.
Dit artikel is onderdeel van §2.2 Verbetering besluitvorming uit het wetsvoorstel. Die paragraaf wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - zie bij Wabo. De artikelen §2.2 voeren enkele daarmee samenhangende wijzigingen in andere wetten door, waaronder de Wm.