Toestemmingen Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen:

De Wet natuurbescherming bevat verschillende toestemmingen:

  • vergunning voor handelingen die de kwaliteit van Natura 2000-gebieden kunnen verslechteren of die soorten in het Natura 2000-gebied kunnen verstoren
  • ontheffing voor handelingen met beschermde plant- of diersoorten
  • melding voor het geheel of gedeeltelijk vellen van houtopstanden

Hoofdstuk 5 van de Wet natuur regelt de procedurele aspecten van de vergunning en de ontheffing. De provincie kan in een verordening regels stellen over de procedure en de inhoud van de melding.