Hoe moet een olietank worden afgevoerd?

Vraag

Hoe moet een bovengrondse olietank worden afgevoerd als de olie geen gevaarlijke stof (ADR klasse 3) is? Bijvoorbeeld een tank voor afgewerkte olie of smeerolie. Omdat er weinig eisen worden gesteld aan de opslag van afgewerkte olie en smeerolie, is het niet logisch dat de tank daarna nog geschikt is voor een andere toepassing.

Let op: er is een aparte vraag en antwoord over stationaire dieseltanks.

Antwoord

Er zijn 2 opties voor de afvoer van bovengrondse tanks met olieresten.

1. Afvoeren naar een erkend inzamelaar

Oliën zijn gevaarlijke afvalstoffen, ook als de olie geen gevaarlijke stof is vanwege het vlampunt (ADR klasse 3). Tanks met olieresten zijn daarom ook gevaarlijke afvalstoffen volgens de afvalstoffenregelgeving (EURAL code 16 07 08). De Wet milieubeheer regelt in artikel 10.39 dat gevaarlijk afval alleen mag worden afgevoerd door speciale bedrijven die bevoegd zijn om deze afvalstroom in te nemen.

2. Laten reinigen tot oud ijzer

Een andere optie is om de tank te laten reinigen volgens de BRL K905 en daarna af te voeren als oud ijzer. Maar er is wel een verklaring van het bevoegd gezag nodig om een BRL K905 reinigingsbedrijf te kunnen inschakelen. Een BRL K905 reinigingsbedrijf werkt namelijk meestal in opdracht van een saneerder of installateur. Zoniet, dan moet het reinigingsbedrijf volgens de BRL K905 een schriftelijk bewijs hebben waaruit blijkt dat een ‘zelfstandige tankreiniging’ is toegestaan. Waarschijnlijk vraagt de oud ijzer inzamelaar naar het reinigingscertificaat, omdat hij geen ongereinigde tanks mag innemen zonder aanvullende erkenning voor het inzamelen van gevaarlijk afval.

Meer informatie