Bodemvoorschriften voor het behandelen van gewassen bij agrarische bedrijven

Voor het behandelen van gewassen staan in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voorschriften opgenomen. De voorschriften om de bodem te beschermen staan in paragraaf 3.5.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.5.4 van de Activiteitenregeling.

Overzicht voorschriften
Inhoud Artikel
3.98 Activiteitenbesluit basis voor voorschriften in Activiteitenregeling
3.103 Activiteitenbesluit basis voor bodemvoorschriften voor spoelen bloembollen met spoelmachine
3.94 Activiteitenregeling boven een lekbak, vloeistofdichte vloer of verharding en enkele andere eisen
3.94a Activiteitenregeling spoelen van bloembollen met een spoelmachine ten minste voldaan aan de Handreiking bezinkbassins bloembollensector

Het Activiteitenbesluit is een aantal keer gewijzigd met gevolgen voor landbouw.

Lekbak, vloeistofdichte vloer of verharding

Dompelen en douchen van gewassen mag alleen boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding plaatsvinden.

De agrariër moet de behandelde producten bewaren boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding, zolang er nog gewasbeschermingsmiddelen of biociden uit kunnen lekken. Het uitlekken mag ook plaatsvinden boven het dompelbad of in de douche-installatie. Als hij de producten inclusief emballage behandelt, gelden voor de gebruikte emballage dezelfde eisen.

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan de plek en de opstelling van het dompelbad of de douche-installatie, de gedompelde of gedouchte producten en de emballage.

Afdekken buitenopslag

Bij opslag in de buitenlucht, moet de ondernemer de behandelde producten en gebruikte emballage beschermen tegen inregenen - bijvoorbeeld met een overkapping.

Bodemonderzoek en incidentenmanagement

In geval er bodembeschermende voorzieningen nodig zijn, is ook het uitvoeren van een bodemonderzoek nodig. Dat geldt ook voor incidentenmanagement.