Zuiveren grondwater voor de agrarische activiteiten

De activiteit omvat het lozen van afvalwater dat ontstaat bij het zuiveren van alle waterbehandeling voor agrarische activiteiten. Dus niet alleen waterbehandelingen voor gietwater, door bijvoorbeeld omgekeerde osmose of ionenwisselaars.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van het zuiveren van water voor agrarische activiteiten staat in;

artikel 3.90 en 3.91 van § 3.5.4 van het Activiteitenbesluit.

Verboden en voorwaarden

Er wordt verschil gemaakt in waterbehandeling door omgekeerde osmose of ionwisseling.

Omgekeerde osmose

Na het zuiveren van water door omgekeerde osmose blijft er afvalwater over met een hoog gehalte aan zouten. Dit afvalwater wordt brijn genoemd. Het lozen van brijn op oppervlaktewater is toegestaan als de lozing aan de lozingseisen voldoet:

 • ten hoogste 200 mg/l chloride
 • ten hoogste 2 mg/l ijzer

Het is verboden dit afvalwater te lozen op het vuilwaterriool.

Ionwisselaar

Grondwater wordt voor gebruik vaak ontijzerd met behulp van een ionwisselaar. Het lozen van dit afvalwater op het oppervlaktewater is toegestaan als :

 • het afvalwater bevat ten hoogste 5 milligram ijzer per liter
 • op een doelmatige wijze kan worden bemonsterd

Er gelden voor deze activiteit voorschriften voor de lozing op oppervlakte water. Daarnaast geldt dat men alleen in het oppervlaktewater mag lozen, als er binnen 40 meter geen vuilwaterriool is. Een tweede voorwaarde is dat men op het riool kan aansluiten. In sommige gevallen is wel een vuilwaterriool aanwezig, maar is de capaciteit niet toereikend. Dat betekent dat niet 'kan' worden geloosd.

De afstand tot het riool meet men vanaf de kadastrale grens van het perceel. Men moet uitgaan van de kortste lijn waarlangs men afvoerleidingen zonder grote bezwaren kan aanleggen.

Het is verboden;

 • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 Activiteitenbesluit op of in de bodem te lozen
 • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 Activiteitenbesluit in een hemelwaterriool te lozen

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan maatwerk toepassen voor het afvalwater uit omgekeerde osmose. Met een met maatwerkvoorschrift of via een gemeentelijke verordening  mag afvalwater worden geloosd op het vuilwaterriool.

Er kan ook via maatwerk of een verordening worden toegepast op de lozing op oppervlaktewater,  door het vaststellen van andere gehalten aan chloride of ijzer.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 198 kB) opgenomen.

Overgangsrecht bij omgekeerde osmose

Het streven is om op termijn het lozen van brijn in de bodem te beëindigen. Zie voor meer informatie hierover: Goed gietwater glastuinbouw.
Maar als een bedrijf brijn in de bodem loost en op 1 januari 2013:

 • een gietwatervoorziening had van ten minste 500 m3 en
 • een ontheffing had voor het lozen in of op de bodem van afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose

Dan geldt deze ontheffing als maatwerkvoorschrift tot 1 juli 2022 als bedoeld in artikel 2.2, derde lid van het activiteitenbesluit.

Controleaspecten

Omgekeerde Osmose

 • wordt Brijn geloosd in de bodem? Is er wel sprake van overgangsrecht?
 • wordt brijn geloosd op oppervlaktewater? voldoet men aan de lozingseisen?

Ionwisselaar

 • wordt er op het riool of op het oppervlaktewater geloosd?
 • wordt voldaan aan de lozingseisen?

Andere waterbehandelingstechniek

Is er een andere waterbehandelingstechniek? Heeft men voldaan aan de zorgplicht?


Uw onderwerpen