Lozen afvalwater wassen en spoelen bij melkwinning

De activiteit omvat het lozen van afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallaties. Met een melkwinningsinstallaties bedoelt men de combinatie van melkmachine, leidingen en (opslag)tanks.

Het reinigen van de melkput en de ruimte waar de installaties staan opgesteld, valt hier niet onder. Het afvalwater dat hierbij vrijkomt valt onder het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallatie is opgenomen in artikel 3.129 van § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

Voor deze activiteit heeft men alleen de lozing op het vuilwaterriool en de bodem geregeld. Voor lozingen in een hemelwaterriool moeten initiatiefnemers een maatwerkvoorschrift op basis van Artikel 2.2 Activiteitenbesluit aanvragen.

Voor een lozing in oppervlaktewater is een Waterwetvergunning nodig. De waterkwaliteitsbeheerder is in dat geval bevoegd gezag. Afhankelijk van de keur kan dit met een reguliere vergunning (korte procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht).

Het reinigingswater van de melkinstallatie kan worden onderverdeeld in drie componenten:

  1. voorspoelwater dat is gebruikt om de melk uit de installatie te verwijderen en alleen bestaat uit met water verdunde melk
  2. hoofdspoelwater dat bestaat uit afvalwater met reinigings- en ontsmettingsmiddelen
  3. naspoelwater dat bestaat uit afvalwater met restanten reinigings- en ontsmettingsmiddelen

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallatie moet zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het voorspoelwater is een waardevol product dat uitstekend binnen het bedrijf kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als drinkwater voor vee. Het uitgangspunt is hier dat men voorspoelwater niet loost.

Het hoofd- en naspoelwater bevat reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan niet als drinkwater voor het vee worden gebruikt. Wel kan men het als reinigingswater voor de melkstal gebruiken. Daarna kan men het als nog lozen in het vuilwaterriool.

Lozingen op mestkelder
Spoelwater van de melktank of percolaat van kuilvloeropslag mag worden geloosd op de mestkelder. Het mengen van afvalstoffen en meststoffen is toegestaan als dat niet in strijd is met artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 78 kB) opgenomen. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften per 1 januari 2013, is deze activiteit niet gewijzigd.

Verboden en voorwaarden

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallatie moet zoveel mogelijk worden hergebruikt.

In buitengebied is vaak riolering aangelegd die niet ontworpen is op grote afvalwaterstromen. Gemeente kan beperking van debiet opleggen en andere maatregelen ter voorkoming van schade aan het rioolstelsel.

Dit afvalwater staat niet aangemerkt als meststof. Dit afvalwater mag daarom niet worden gemengd met mest. Het lozen van dit afvalwater in de mestkelder is niet toegestaan. Zie ook: Lozingen vanuit agrarische bedrijven

Controleaspecten

  1. Zijn er voorzieningen aanwezig om het (voor)spoelwater op te vangen? Dit ivm hergebruik.
  2. Wordt in ieder geval het voorspoelwater, hergebruikt?
  3. Welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden gebruikt?
  4. Als men spoelwater loost, waar gebeurd dit: bodem/riool/mestkelder?

Voor meer informatie zie: Lozingen vanuit agrarische bedrijven