Composteren van groenafval

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit "composteren van groenafval". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor het composteren van groenafval staan in paragraaf 3.5.7 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Composteringshoop bij een particulier, waarop de eisen van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijnUitleg van de activiteit

Een composthoop is een hoop van groenafval en hulpstoffen, met als doel dit materiaal te composteren. Micro-organismen breken het groenafval en de hulpstoffen af en zetten ze om naar een eindproduct.

Het eindproduct moet zo stabiel zijn, dat alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt. De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

Eigen groenafval

Het gaat hier om het composteren van het eigen groenafval. Dus groenafval afkomstig van het bedrijf zelf, of meegenomen van werkzaamheden die de ondernemer bij anderen verricht.

Hulpstoffen

De ondernemer mag hulpstoffen toevoegen (bijvoorbeeld eierschalen). De hulpstoffen hoeven niet van het eigen bedrijf afkomstig te zijn - deze mogen van 'buiten de inrichting' afkomstig zijn. De regel is dat maximaal 50% van de composteringshoop mag bestaan uit hulpstoffen (artikel 3.107 lid 1 Activiteitenbesluit).

Het toevoegen van gevaarlijke afvalstoffen is niet toegestaan.

Niet deze paragraaf, maar een omgevingsvergunning milieu

De eisen van het Activiteitenbesluit voor composteren gelden niet voor het composteren van meer dan 600 m3 groenafval (artikel 3.106 Activiteitenbesluit). De eisen moeten dan in de omgevingsvergunning milieu staan (Bijlage I, onderdeel C, onderdeel 28.10 onder 28° onder b van het Besluit omgevingsrecht).

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Als een ondernemer alleen opslaat en niet composteert, gelden er andere paragrafen van het Activiteitenbesluit.

Lozingseis

Voor lozen is er één eis: de composteringshoop moet op minstens vijf meter liggen vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam, zoals een sloot (artikel 3.110 Activiteitenbesluit).

Geen anaerobe afbraak

Er mag geen anaërobe afbraak plaatsvinden. De ondernemer moet de composteringshoop zo vaak als nodig omzetten (artikel 3.107 lid 1 Activiteitenbesluit).