Activiteitenbesluit Internet Module in stappen

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bestaat uit verschillende stappen. In dit schema ziet u een overzicht.

Bij elke stap staat een korte toelichting. Deze toelichting wordt zichtbaar als u met uw muis over de stap in het schema gaat.

AIM in stappen - Hoofdstappen 2019 Activiteitenbesluit Internet Module Omgevingsloket online Conclusie vragenboom Melding Activiteitenbesluit indienen Melding verzonden naar bevoegd gezag Bevestiging van verzenden melding, melding te downloaden Bestanden met maatregelen, milieuregels en toelichtingen te downloaden Invullen Vragenboom Invullen Meldingsformulier Inloggen

Hotspots

Activiteitenbesluit Internet Module

Met de Activiteitenbesluit Internet module kunt u:

 • checken of een vergunning of melding voor milieurelevante activiteiten nodig is
 • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
 • in één keer online melden

Als u inlogt met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw antwoorden 6 maanden. Als u later verder wilt gaan, logt u weer in. U kunt dan naar keuze antwoorden van de laatste 20 sessies opnieuw gebruiken.

Inloggen

Lees meer over inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigID (burgers).

Omgevingsloket online

Als uit de conclusie in de vragenboom van de AIM volgt dat voor de milieurelevante activiteiten één of meerdere vergunningen nodig zijn, dan kunt u deze vergunning(en) aanvragen via het Omgevingsloket online.

Conclusie vragenboom

Na het invullen van de vragenboom toont de AIM of sprake is van inrichting type A, B of C. Ook geeft de AIM aan of er sprake is van een IPPC-bedrijf.

Afhankelijk van de geselecteerde activiteiten toont de AIM wat een bedrijf moet doen:

 • een melding Activiteitenbesluit en/of
 • een Omgevingsvergunning milieu aanvragen en/of
 • een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen en/of
 • een Watervergunning aanvragen.

Melding Activiteitenbesluit indienen

U kunt een melding Activiteitenbesluit alleen indienen als u bent ingelogd met eHerkenning of DigiD.

Melding verzonden naar bevoegd gezag

De AIM heeft de melding, inclusief de bijgevoegde bestanden, naar het bevoegd gezag verzonden. Dat kan een gemeente, provincie of Minister zijn of een omgevingsdienst die namens het bevoegd gezag de melding in behandeling neemt.

Als de AIM in een eerdere fase heeft geconcludeerd dat de Waterbeheerder bevoegd gezag is vanwege het lozen van afvalwater, stuurt de AIM de melding automatisch ook naar de Waterbeheerder. Dit kan een waterschap, hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat zijn.

Bevestiging van verzenden melding, melding te downloaden

Na het versturen van de melding ontvangt u een e-mail bericht met de bevestiging dat uw melding is verzonden.

Dit bericht bevat ook een link naar de bestanden van het meldingsformulier, de milieuregels en toelichtingen daarop. Om de bestanden te kunnen downloaden moet u eerst inloggen met het account waarmee u de melding heeft ingediend. De bestanden blijven 6 maanden digitaal beschikbaar. Zorg er daarom voor dat u ze op tijd heeft gedownload.

Bestanden met maatregelen, milieuregels en toelichtingen te downloaden

1.    Aan de hand van de keuzes in de vragenboom, stelt de AIM een pakket maatregelen met bijbehorende toelichtingen en voorschriften samen. U kunt de volgende bestanden downloaden:

 • Antwoordenlijst (pdf)
 • Overzicht maatregelen (pdf)
 • Beknopt overzicht maatregelen (pdf)
 • Overzicht maatregelen in spreadsheet (xls)
 • Overzicht relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (pdf)

Als u bent ingelogd met eHerkenning of DigiD, dan bewaart de AIM uw bestanden 6 maanden. Als u op een later tijdstip wilt downloaden, logt u weer in. De links naar uw bestanden blijven 6 maanden actief. Zorg er daarom voor dat u ze op tijd heeft gedownload.

Invullen Meldingsformulier