Gegevens die nodig zijn om de AIM in te kunnen vullen

Welke gegevens u nodig heeft om de AIM in te kunnen vullen, is afhankelijk van wat u met de AIM wilt gaan doen. Op deze pagina staat een overzicht van de gegevens die nodig zijn voor alle functies van de AIM.

Aanvullend hierop heeft u voor het online indienen van een melding Activiteitenbesluit de volgende gegevens nodig:

Heeft u bij het doorlopen van de AIM toch gegevens nodig die u niet bij de hand heeft? Dan kunt u de AIM-sessie altijd opslaan en op een later tijdstip verder gaan.

Hiervoor moet u inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren). De meest recente 20 sessies worden elk 6 maanden bewaard en staan in een overzicht dat u ziet na het inloggen.

Overzicht van gegevens die nodig zijn voor alle functies van de AIM

Dit overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de soort gegevens die de AIM van de gebruiker vraagt. Het is geen uitputtende lijst, omdat sommige gegevens heel specifiek zijn voor een bepaald type bedrijf.

Milieurelevante activiteiten

De AIM stelt vragen over alle mogelijke milieurelevante activiteiten bij een bedrijf of instelling kunnen voorkomen.

Milieurelevante activiteiten zijn activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, zoals een emissie naar lucht, water of bodem, een veiligheidsrisico of potentiële geluid-, geur- of trillingshinder voor de omgeving.

De gegevens die de AIM vraagt over milieurelevante activiteiten, zijn in dit overzicht ingedeeld in de volgende groepen:

Gegevens over stoffen en materialen

 • soort materiaal (metaal, hout, kunststof, etc.)
 • aard (gevaarlijk, bodembedreigend, stuifgevoelig)
 • ADR-klasse gevaarlijke stoffen
 • types organische peroxiden
 • wijze van opslag (opslagtank, mestbassins, silo, verpakking, gasfles, container, los gestort, etc.)
 • inhoud/opslagcapaciteit
 • gezamenlijke oppervlakte en inhoud van mestbassins
 • hoeveelheid ontplofbare stoffen
 • hoeveelheid bewerkte materialen (ten hoogste of meer dan 3 m3 per materiaalsoort per jaar)
 • oplosmiddelenverbruik per activiteit waarbij oplosmiddelen worden gebruikt

Bij werkzaamheden met metaal:

 • Het productieoppervlak (m2) bij werkzaamheden met metaal
 • Het smeltpunt en dikte van aangevoerde metalen of hun legeringen
 • Badinhoud van cyanidehoudende baden
 • Metalen die gesmolten of gegoten worden en samenstelling legeringen

Gegevens over installaties

 • aantallen (o.a. stookinstallaties en windturbines)
 • vermogen (kW of MW)
 • soort brandstof stookinstallaties en afleverinstallaties
 • aantal bedrijfsuren stookinstallaties (ten hoogste of meer dan 500 uur)
 • soort en hoeveelheid koudemiddelen in installaties
 • ligging binnen een interferentiegebied bij een gesloten bodemenergiesysteem

Gegevens over transportmiddelen

 • soorten (wegvoertuigen, spoorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen)
 • aantal transportbewegingen met vrachtwagens
 • parkeertijd vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen parkeren (uren)

Gegevens over dieren

Gegevens over energieverbruik

 • maximale jaarlijkse elektriciteitsverbruik (kilowattuur)
 • maximale jaarlijkse brandstofverbruik (aardgasequivalenten)
 • warmtevracht koelwater (kilojoule)

Gegevens over afval

Deze gegevens vraagt de AIM alleen aan bedrijven die meer doen met afval dan alleen opslaan en afvoeren van afval dat op de bedrijfslocatie vrijkomt:

Gegevens over gevoelige objecten en geluidbelasting

 • Geluidgevoelige objecten binnen 50 meter van de grens van de inrichting
 • Geluidniveau muziekgeluid (dB(A))
 • Afstand tussen binnenschietbaan en dichtstbijzijnde gevoelige objectVermogen

 • nominaal vermogen stookinstallaties (kW of MW)
 • vermogen elektromotor of verbrandingsmotor (kW)
 • vermogen van zendmasten, antennes en installaties voor het omzetten van elektrische energie in stralingsenergie (kW)
 • bodemzijdig vermogen van een gesloten bodemenergiesysteem (kW)
 • thermisch vermogen of aansluitwaarde elektrische apparatuur voor vervaardigen glas of keramische producten (kW)
 • maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen bij transformatorstations (kW)

Soorten dieren

 • landbouwhuisdieren, zoals rundvee, varkens, paarden, schapen, etc.
 • overige dieren, zoals vogels, honden, katten, etc.

Opslagcapaciteit afval

Voorbeelden van opslagcapaciteit voor afvalstoffen:

 • afgedankte banden
 • verwijderd asbest
 • bouwstoffen afkomstig van buiten de inrichting
 • afgedankte loodzuuraccu’s
 • gedemonteerde airbags en gordelspanners

Be- of verwerkingscapaciteit afval

Voorbeelden van be- of verwerkingscapaciteit afval:

 • capaciteit van zuiveringsinstallatie
 • be- of verwerkingscapaciteit per dag van slib