Jurisprudentie over de melding Activiteitenbesluit bij agrarische bedrijven

MaisveldHier staan uitspraken over de melding onder het Activiteitenbesluit bij agrarische bedrijven.

De essentie van de uitspraak staat eerst vermeld, daarna een samenvatting van de uitspraak met daarbij een link naar de vindplaats van deze uitspraak.

Overzicht

  • Dat bij 5 paarden melding nodig is, is niet bepalend voor bedrijfsmatigheid.
  • Melding bij type C-bedrijf.
  • Moment van 'verkrijgen' rechten.
  • Geen handhaving nu de werktuigen zijn gemeld.

Dat bij vijf paarden melding nodig is, is niet bepalend voor bedrijfsmatigheid

Rechtbank Overijssel, AWB 13/1847, 27 september 2013, Deventer. De gemeente vindt dat sprake is van het bedrijfsmatig houden van dieren, omdat er in de stal meer dan vier paarden worden gestald, waaronder drie pensionpaarden. De argumentatie: "Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontstaat bij het houden van ten minste vijf paarden een inrichting die meldingsplichtig is. Vanaf het houden van vijf paarden wordt de omvang gezien als ware het bedrijfsmatig. Naast het verhuren van stalboxen aan derden en het fokken van een veulen wordt in de paardenbak paardrijles gegeven. Door deze activiteiten is volgens verweerder sprake van een inrichting met een meldingsplicht."
De voorzieningenrechter is het hier niet mee eens: "De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het Activiteitenbesluit niet volgt dat bij het houden van 5 paarden of meer altijd sprake is van een meldingplichtige inrichting. Van een inrichting is eerst sprake indien voldaan wordt aan de in artikel 1.1, eerste lid, van de Wmb neergelegde definitie van inrichting. Verweerder heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende onderzocht en gemotiveerd dat verzoeker met het stallen van meer dan vier paarden aan deze definitie voldoet."

Melding bij type C-bedrijf

ABRvS, 30 juli 2014, 201211481/2/A4, Lingewaard. De Afdeling zegt het volgende over de melding Activiteitenbesluit: "Dat de normstelling voor bepaalde milieugevolgen van bepaalde activiteiten in vergunningplichtige inrichtingen daarmee is vervat in het Activiteitenbesluit milieubeheer, laat onverlet dat een wijziging van een vergunningplichtige inrichting moet worden verwerkt in de voor die inrichting geldende vergunning. Het doen van een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is daarvoor niet voldoende, want een dergelijke melding kan de vergunning niet wijzigen."

Opmerking: deze passage kan verwarring oproepen. Dit komt omdat bij type C bedrijven meestal geen vergunning nodig is voor een verandering die wordt gedekt door hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Zie hierover onze Vragen en antwoorden.
In de context van de rest van de uitspraak blijkt dat de Raad hiermee kennelijk bedoelt dat het bevoegd gezag bij wijziging van een vergunning eerder gemelde wijzigingen niet mag negeren. Het bevoegd gezag mag dus bij het opstellen van een revisievergunning of gewone wijzigingsvergunning niet uitgaan van de huidige situatie exclusief de gemelde wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan een plattegrond waarop ook gemelde wijzigingen moeten staan.

Moment van 'verkrijgen' rechten

Rechtbank Oost-Brabant, SHE 17/2409, 6 april 2018, Boxmeer.

Wanneer ontstaat het recht om een bepaalde hoeveelheid vee te houden als een bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt? Het bestaan van deze rechten is van belang bij de toetsing aan artikel 3, vierde lid, van de Wgv. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk:

  • de indiener ‘verkrijgt’ rechten op het moment van indiening van een volledige melding van een inrichting in overeenstemming met het Activiteitenbesluit
  • de indiener ‘verkrijgt’ rechten op het moment van aanvaarding van een dergelijke melding
  • de indiener ‘verkrijgt’ rechten op het moment van feitelijke uitvoering van een dergelijke melding

De rechtbank kiest voor optie c) op basis van een redelijke uitleg van het Activiteitenbesluit. In artikel 3.115, tweede lid, van het Activiteitenbesluit wordt gesproken over de geurbelasting die de inrichting veroorzaakte. Door een melding wordt nog geen geurbelasting veroorzaakt. Bovendien zouden inrichtingen de maximale milieuruimte binnen het Activiteitenbesluit kunnen gaan melden en claimen zonder er gebruik van te maken. Optie b) valt af omdat de mededeling van het bestuursorgaan geen rechtsgevolg heeft.

Het recht vanuit een omgevingsvergunning blijft wel behouden als een bedrijf daarna van rechtswege onder het Activiteitenbesluit is komen te vallen.

Geen handhaving nu de werktuigen zijn gemeld

ABRvS, 201307117/1/A4, 5 februari 2014, Reusel-De Mierden. Afwijzing van een verzoek tot handhaving.
2.4. Voor de aanwezigheid en het gebruik van landbouwwerktuigen binnen de inrichting is thans geen vergunning meer vereist, maar kan worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aanwezigheid van vee binnen de inrichting maakt dat niet anders, nu de vergunningplicht voor het houden van bepaalde aantallen vee, blijkens artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2a, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, uitsluitend betrekking heeft op die activiteit en zich niet uitstrekt tot alle activiteiten binnen de inrichting waar het vee wordt gehouden. Voor zover een dergelijke vergunning is vereist voor het houden van vee door [vergunninghouder], betekent de aanwezigheid van een minigraafmachine en andere landbouwwerktuigen binnen dezelfde inrichting dan ook niet dat die vergunning mede daarop betrekking dient te hebben. Nu, zoals in het verweerschrift is toegelicht, de door [vergunninghouder] gedane melding van 28 februari 2013 mede op de binnen de inrichting aanwezige landbouwwerktuigen ziet, deed zich ten tijde van het bestreden besluit in zoverre dan ook geen overtreding meer voor."

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Melding bij type C-bedrijf