Kan ik een dubbele veebezetting toestaan onder het Activiteitenbesluit?

Vraag

Voorheen had het bedrijf een vergunning die een dubbele veebezetting mogelijk  maakte. Is dit nog mogelijk met een melding onder het Activiteitenbesluit? Kan een variabele of wisselende veebezetting worden gemeld?

Antwoord

Ja, dit is ook mogelijk onder het Activiteitenbesluit. Bij een melding Activiteitenbesluit moet de veehouder beide situaties melden.

De AIM voorziet niet in deze "dubbele veebezetting". Er zijn twee mogelijkheden voor het melden van een dubbele veebezetting:

  • Melding doen met de AIM voor veebezetting 1 en aan deze melding een bijlage toevoegen met veebezetting 2, waarbij hij duidelijk vermeldt dat sprake is van een of/of-situatie.
  • Op een andere manier melding doen. De melding is vormvrij. Het is niet verplicht om een melding met de AIM te doen.

Bij de beoordeling van de melding beoordeelt het bevoegd gezag voor beide situaties of de melding voldoende gegevens bevat. Het is zinvol om na ontvangst van de melding te beoordelen of beide situaties voldoen aan de eisen voor geur en ammoniak in het Activiteitenbesluit. Dit geldt ook voor het voldoen aan het Besluit huisvesting.

Een of/of-situatie moet wel praktisch haalbaar zijn. Beide veebezettingen moeten in de aanwezige dierenverblijven mogelijk zijn.

Zie ook ABRvS, 200307765/1, 2 juni 2004, Asten: het verlenen van een vergunning van alternatieve veebezettingen is toegestaan, omdat het ondubbelzinnig is dat vergunning is verleend voor het houden van een veebestand volgens situatie 1 óf volgens voor situatie 2.