Is voor betonnen bouwproducten de CE-markering voldoende om te voldoen aan de eisen voor mestbassins?

Vraag

Is voor betonnen bouwproducten die worden gebruikt voor mestbassins de CE-markering gebaseerd op de Europese verordening bouwproducten (CPR) voldoende om te voldoen aan de eisen voor mestbassins? De eisen voor mestbassins staan in BRL 2342.

Antwoord

Ja, de CE-markering is afdoende om te voldoen aan paragraaf 6.2.1 van BRL 2342 als de essentiële kenmerken welke op de CE-markering zijn gedeclareerd overeenkomen met de eisen gesteld in BRL 2812. Een kwaliteitsverklaring volgens BRL 2812 is niet nodig. De verplichting van CE-markering voor bouwproducten volgt uit de CPR.

Essentiële kenmerken

In de BRL 2342 paragraaf 6.2.1 staat: “Geprefabriceerde betonelementen voor toepassing in mestbassins of afdekkingen van mestbassins dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen in BRL 2812.”

Hebben de betonelementen een CE-markering?  En komen de essentiële kenmerken welke met de CE-markering/prestatieverklaring zijn gedeclareerd overeen of zijn beter dan de eisen uit de BRL 2812? Dan wordt voldaan aan de eisen in BRL 2812. Het is dan in strijd met de CPR om dit ook nog aan te tonen met een kwaliteitsverklaring volgens BRL 2812.

De CE-markering is het enige merkteken dat gebruikt mag worden om te verklaren over de prestaties op de essentiële kenmerken van het product die onder een geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen. Dit staat in artikel 8, lid 3 van de CPR.  Meer informatie hierover vindt u op:

CE-markering

Een bovengronds mestbassin bestaat vaak uit geprefabriceerde wandelementen. Voor de CPR moeten alle producten in de bouw die onder een Europees geharmoniseerde productnorm vallen voorzien zijn van een CE-markering.

Betonnen wandelementen vallen onder de geharmoniseerde norm NEN-EN 14992:2007+A1:2012. De elementen moeten daarom beschikken over een  CE-markering. Als de elementen een CE-markering hebben zijn de producten getest. Nogmaals testen volgens BRL 2812 is dan niet nodig en zelfs in strijd met artikel 8, lid 3 van de CPR.

Hebben de betonelementen wel een BRL 2812 kwaliteitsverklaring maar geen CE-markering? Dan voldoen de betonelementen niet aan de CPR. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan dan handhavend optreden.

Prestatieverklaring

Met een CE-markering garandeert de fabrikant dat een bouwproduct bepaalde prestaties levert. Ook laat de fabrikant zien dat een product volgens Europese normen is getest of beoordeeld.

Bij de CE-markering op bouwproducten hoort altijd een prestatieverklaring (DoP). In deze prestatieverklaring staan de prestaties van de essentiële kenmerken van het bouwproduct, zoals:

  • de referentie van het producttype
  • het beoordelings- en verificatiesysteem van de prestatiebestendigheid van het product
  • de referentie van de geharmoniseerde norm of EAD
  • het beoogde gebruik van uw product volgens de toepasselijke technische specificaties
  • de (prestaties) van de essentiële kenmerken van uw product

Meer informatie