Kan een gestopte veehouderij onder het Activiteitenbesluit zomaar opnieuw dieren gaan houden? Kan ik dit tegenhouden?

Vraag

Kunnen oude veehouderijen die gestopt zijn, onder het Activiteitenbesluit opnieuw dieren gaan houden?

In een dorpskern liggen enkele oude boerderijen die vergunning hebben voor het houden van dieren op enkele tientallen meters van woningen in de bebouwde kom. Feitelijk zijn er langere tijd geen dieren meer gehouden. De vergunning is nooit ingetrokken. Bij de dieraantallen die volgens de vergunning gehouden mochten worden, is er inmiddels niet meer sprake van vergunningplicht (het zou een inrichting type B zijn). Kunnen deze bedrijven onder het Activiteitenbesluit opnieuw dieren gaan houden?

Antwoord

Ja.

Op zulke locaties wordt niet voldaan aan de voorschriften voor geurhinder die het Activiteiten­besluit voor nieuwe veehouderijen stelt. Bestaande veehouderijen mogen blijven, maar ze mogen niet uitbreiden of andere wijzigingen uitvoeren die tot meer geurhinder zouden leiden (artikel 3.115, 3.116, 3.117, 3.118 en 3.119 Activiteitenbesluit).

Dit is geregeld door artikel 6.24s in het overgangsrecht. Dit artikel is ook van toepassing als er al langere tijd feitelijk geen dieren gehouden werden - bepalend is of er op die locatie op 31 december 2012 sprake was van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer en in die inrichting op grond van een vergunning of het Besluit landbouw dieren mochten worden gehouden.

De oude vergunning is (met inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2013) overigens van rechtswege vervallen - en kan dus niet meer worden ingetrokken. Het Activiteitenbesluit voorziet niet in een mogelijkheid tot intrekken van zo'n historische toestemming om daar dieren te houden.

Als de gemeente voor de ontwikkeling van zo'n dorpskern af wil van die "oude stankcirkels'', zal ze een oplossing daarvoor eerder moeten zoeken in het bestemmingsplan zelf.

Als een ander bedrijf zich wil vestigen op zo'n locatie is het overgangsrecht mogelijk niet van toepassing. Zie: Doorstart bedrijf en overgangsrecht.