Mag ik het spuiwater van een biologische luchtwasser lozen op of in de bodem?

Vraag

Welke mogelijkheden zijn er voor de afvoer van spuiwater van een biologische luchtwasser?

Antwoord

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het afvoeren (lozen) van spuiwater van biologische luchtwassystemen. Eén van de mogelijkheden is het lozen van spuiwater op of in de bodem.

Welke stoffen zijn aanwezig in het spuiwater?

In het spuiwater van een biologische luchtwasser is naast ammonium, nitriet en/of nitraat aanwezig. Het spuiwater van een biologische luchtwasser is daardoor giftig. Het kan zoveel nitriet bevatten dat het na enkele slokken al dodelijk kan zijn (dit geldt zowel voor dieren als mensen). Het is daarom van belang te voorkomen dat het waswater of spuiwater in het waterleidingcircuit terecht komt, of op andere wijze bij de dieren terecht kan komen.

Niet bij alle biologische wassers wordt een deel van de stikstof opgehoopt in de vorm van het gifitige nitriet. Bij deze luchtwassers vindt wel volledige nitrificatie plaats en wordt alle ammonium omgezet tot nitraat. Het is niet goed bekend waarom in sommige biologisch luchtwassers het giftige nitriet wordt opgehoopt en in andere biologische luchtwassers volledige nitrificatie optreed. Overigens is volledige nitrificatie gewenst. Een biologische luchtwasser loopt dan minder risico om geremd te worden in de werking.

Afvoer van het spuiwater

In het activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor het afvoeren (lozen) van spuiwater van biologische luchtwassystemen.

Lozen in vuilwaterriool of op het oppervlaktewater?

In het algemeen gesteld, regelt het Activiteitenbesluit dat het lozen van spuiwater in een vuilwaterriool verboden is. Met het stellen van een maatwerkvoorschrift kan hiervan worden afgeweken wanneer het belang van de bescherming van het milieu zich hiertegen niet verzet. Daarnaast is ook het lozen van spuiwater op het oppervlaktewater zonder watervergunning niet toegestaan.

Lozen op of in de bodem?

Het lozen van spuiwater op of in de bodem is op basis van het Activiteitenbesluit wel toegestaan. Bij het verspreiden op of in de bodem is het belangrijk er op te letten dat het te lozen spuiwater niet afstroomt naar een oppervlaktewaterlichaam.

Spuiwater van een biologische luchtwassysteem is als meststof aangewezen in de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Door deze aanwijzing mag het spuiwater uit een luchtwasser als meststof worden verhandeld, getransporteerd en uitgereden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Mengen met dierlijke mest?

Op basis van de regels uit de Meststoffenwet mag het spuiwater uit een luchtwasser niet worden gemengd met dierlijke mest. Het spuiwater mag daarom ook niet worden afgevoerd naar een mestkelder waarin dierlijke mest aanwezig is (zie ook spuiwater en dierlijke mest).

Afvoer via een erkende inzamelaar

Wanneer het spuiwater van een luchtwasser niet als meststof uit de inrichting wordt afgevoerd, of het lozen van het spuiwater niet mogelijk is, moet de afvoer plaatsvinden via een erkende inzamelaar. Het spuiwater moet dan immers als afvalstof uit de inrichting worden afgevoerd.

Meer informatie en achtergronden over de afvoer van spuiwater van een biologische luchtwasser vindt u in het Technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij’ (2013).