Welke eisen geeft het Activiteitenbesluit voor aanleg van mestbassins?

Vraag

Geldt bij aanleg en uitvoering van een mestbassin altijd BRL 2342?

Antwoord

Aanleg en uitvoering

Voor de aanleg en uitvoering hangt het ervan af wanneer het mestbassin is opgericht.

Opgericht op of na 1 januari 2013

Bovengrondse mestbassins (opgericht op of na 1 januari 2013) moet de veehouder laten aanleggen en uitvoeren volgens BRL 2342 (artikel 3.68 Activiteitenregeling). Dat geldt ook voor de afdekking. Er is een kwaliteitsverklaring van de leverancier nodig. Met deze kwaliteitsverklaring toont de veehouder aan dat het mestbassin en de afdekking inderdaad voldoen aan BRL 2342.

In de kwaliteitsverklaring staat ook een referentieperiode. Dit is de periode totdat een keuring van het mestbassin en de afdekking nodig is. Het mestbassin met afdekking heeft een geldig certificaat. Zoek in het register of een geldig certificaat aanwezig is. Zoek bij normdocument op 2342.

BRL 2342 is in mei 2017 geactualiseerd. Artikel 1.2 Activiteitenregeling verwijst vanaf 1 oktober 2017 naar deze nieuwe versie.

De kwaliteitsverklaring moet zijn afgegeven door een gecertificeerd bedrijf. Op de lijst met gecertificeerde bedrijven vindt u een overzicht van dergelijke bedrijven (zoek bij norm/BRL op 2342).

De kwaliteitsverklaring geeft géén garanties dat het mestbassin ook is aangelegd volgens BRL 2342. Dat is de verantwoordelijkheid van de veehouder zelf. Het is aan te raden dat u als bevoegd gezag dit bij de aanleg zelf ook in de gaten houdt.

Opgericht vóór 1 januari 2013

Voor bovengrondse mestbassins die zijn opgericht vóór 1 januari 2013 geldt overgangsrecht (artikel 3.68 lid 4 Activiteitenregeling). De eisen die golden op het moment van oprichten, blijven van toepassing. Dat betekent: de eisen uit de voormalige milieuvergunning of de eisen van de destijds geldende agrarische AMvB (bijvoorbeeld het Besluit mestbassins).

Bestaande mestbassins hoeven dus niet aan BRL 2342 te voldoen. Wel moet de veehouder een verklaring van de installateur hebben dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd volgens de eisen. In deze verklaring staat de referentieperiode. Mocht die ontbreken, dan voorziet artikel3.68 lid 6 Activiteitenregeling daarin.