Actieplan ammoniak bij Besluit emissiearme huisvesting

Het Actieplan ammoniak (pdf, 710 kB) was landelijk gedoogbeleid bij het voormalige Besluit huisvesting en - sinds 1 augustus 2015- Besluit emissiearme huisvesting. Het Actieplan ammoniak stamt uit 2009 en alle termijnen zijn inmiddels verstreken.

Landelijk gedoogbeleid

Het Actieplan ammoniak was landelijk gedoogbeleid. Bedrijven kregen uitstel op het voldoen aan de maximale emissiewaarden. Het oorspronkelijke Actieplan is van 2009. Daarin stond dat bedrijven zich niet hoeven te houden aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting, als ze de datum van 1 januari 2010 niet haalden. Daarna is het Actieplan meerdere keren gewijzigd.

Alleen nog gedoogtermijn voor stoppende bedrijven

Het Actieplan is uitgewerkt. De laatste groep bedrijven waarvoor het Actieplan nog gedoogtermijnen bevatte, waren de stoppers. Dit zijn bedrijven die niet voldeden aan de maximale emissiewaarden voor ammoniak van het Besluit emissiearme huisvesting. Deze bedrijven moesten uiterlijk 1 januari 2020 stoppen met de pluimvee of varkenstak, of alsnog voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Voor deze bedrijven gold de stoppersregeling van het Actieplan.

Handhaving

Als een veehouder niet (meer) voldeed aan de voorwaarden van het gedoogbeleid, kon het bevoegd gezag handhaven. Het is dan handhaving op overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Zie bijvoorbeeld ABRvS, 201407190/1/A4, 6 mei 2015, Roosendaal.

Gemotiveerd afwijken

Het Actieplan ammoniak was landelijk gedoogbeleid. Dat houdt in dat het bevoegd gezag hiermee kan gedogen, zonder dat het nodig was om voor de veehouderij een gedoogbeschikking te nemen. Maar uiteindelijk was het Actieplan een richtsnoer. Het bevoegd gezag kon er -gemotiveerd- van afwijken. Zij maakte de keuze om te gaan handhaven of te gedogen.

Bij afwijken van het gedoogbeleid moest het bevoegd gezag dit goed uitleggen en onderbouwen. Bijvoorbeeld met gemeentelijk beleid en een aparte gedoogbeschikking. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Almelo, 12/297 GEMWT en 12/251 GEMWT, 1 augustus 2012, Hof van Twente.

Waarom een Actieplan ammoniak?

Veel pluimvee- en varkenshouders slaagden er niet in om de dieren vanaf 1 januari 2010 in emissiearme stallen te houden. Daarom is het Actieplan Ammoniak er gekomen. De minister van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft het Actieplan opgesteld in overleg met de Tweede Kamer, de minister van Landbouw, Natuur en Visserij, provincies en gemeenten.