Actieplan ammoniak bij Besluit emissiearme huisvesting

Het Actieplan ammoniak (pdf, 710 kB) is landelijk gedoogbeleid bij het voormalige Besluit huisvesting en nu - sinds 1 augustus 2015- Besluit emissiearme huisvesting.

Het Actieplan ammoniak is van 2009 en de meeste termijnen zijn inmiddels verstreken. Het Actieplan is nu alleen nog maar van belang voor stoppende bedrijven.

Landelijk gedoogbeleid

Het Actieplan ammoniak is landelijk gedoogbeleid. Bedrijven krijgen uitstel op het voldoen aan de maximale emissiewaarden. Het oorspronkelijke Actieplan is van 2009. Daarin stond dat bedrijven zich niet hoeven te houden aan de maximale emissiewaarden van het Besluit huisvesting, als ze de datum van 1 januari 2010 niet haalden. Daarna is het Actieplan meerdere keren gewijzigd.

Alleen nog gedoogtermijn voor stoppende bedrijven

Het Actieplan is grotendeels uitgewerkt. De enige groep bedrijven waarvoor het Actieplan nog gedoogtermijnen bevat, zijn de stoppers. Dit zijn bedrijven die niet voldoen aan de maximale emissiewaarden voor ammoniak van het Besluit emissiearme huisvesting. Deze bedrijven stoppen uiterlijk 2020 stoppen met de pluimvee of varkenstak. Daarvoor geldt de stoppersregeling van het Actieplan.

Voor de niet stoppende bedrijven zijn alle gedoogtermijnen verstreken. De stoppersregeling geldt voor deze bedrijven niet. Er is ook geen ruimte voor analoge toepassing, zie ABRvS, 201505741/1/A4, 16 maart 2016, Westerveld.

Handhaving

Als een veehouder niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het gedoogbeleid, kan het bevoegd gezag handhaven. Het is dan handhaving op overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting. Zie bijvoorbeeld ABRvS, 201407190/1/A4, 6 mei 2015, Roosendaal.

Gemotiveerd afwijken

Het Actieplan ammoniak is landelijk gedoogbeleid. Dat houdt in dat het bevoegd gezag hiermee kan gedogen, zonder dat het nodig is om voor de veehouderij een gedoogbeschikking te nemen. Maar uiteindelijk is het Actieplan een richtsnoer. Het bevoegd gezag kan er -gemotiveerd- van afwijken. Zij maakt de keuze om te gaan handhaven of te gedogen.

Bij afwijken van het gedoogbeleid moet het bevoegd gezag dit goed uitleggen en onderbouwen. Bijvoorbeeld met gemeentelijk beleid en een aparte gedoogbeschikking. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Almelo, 12/297 GEMWT en 12/251 GEMWT, 1 augustus 2012, Hof van Twente.

Waarom een Actieplan ammoniak?

Veel pluimvee- en varkenshouders slaagden er niet in om de dieren vanaf 1 januari 2010 in emissiearme stallen te houden. Daarom is het Actieplan Ammoniak er gekomen. De minister van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft het Actieplan opgesteld in overleg met de Tweede Kamer, de minister van Landbouw, Natuur en Visserij, provincies en gemeenten.


Uw onderwerpen