Ammoniakeisen voor het houden van vee in het Activiteitenbesluit en in de Wav

Hieronder staat op welk artikel van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) de artikelen van het Activiteitenbesluit zijn gebaseerd.

De Wav gaat uit van de veehouderij (artikel 1 lid 1 Wav). Het Activiteitenbesluit gaat uit van de activiteit houden van landbouwhuisdieren (artikel 3.111 lid 1 Activiteitenbesluit).

Overzichtstabel

Artikel Activiteitenbesluit

Artikel Wav

Onderwerp

artikel 3.112

lid 1

artikel 1 lid 2

Berekening ammoniakemissie

lid 2

artikel 1 lid 3

Bij gebrek aan maximale emissiewaarde uitgaan van de emissiefactor

artikel 3.113

artikel 4 en artikel 5 lid 1 onder f

Oprichtingsverbod met uitzondering voor natuurbeheer.

(!) Onder het Activiteitenbesluit (artikel 3.111 lid 2) is oprichting wel mogelijk voor inrichtingen waar beperkte aantallen landbouwhuisdieren worden gehouden

artikel 3.114

lid 1 onder a

artikel 6 en artikel 7 lid 1 onder a

Uitbreiding als de ammoniakemissie niet toeneemt (uitgaande van het ammoniakplafond)

lid 1 onder b

artikel 6 en artikel 7 lid 1 onder b

Uitbreiding voor uitsluitend melkrundvee tot 2.445 kg ammoniak

lid 1 onder c

artikel 6 en artikel 7 lid 1 onder c

Uitbreiding voor schapen en paarden

lid 1 onder d

artikel 6 en artikel 7 lid 1 onder d

Uitbreiding voor biologisch gehouden dieren

lid 1 onder e

artikel 6 en artikel 7 lid 1 onder e

Uitbreiding voor dieren voor natuurbeheer

lid 2

geen

Verbod wijziging huisvestingssysteem

lid 3

artikel 7 lid 2

Eerdere uitbreidingen in melkrundvee, schapen, paarden, biologisch gehouden dieren en dieren voor natuurbeheer tellen niet mee bij latere uitbreidingen binnen het ammoniakplafond