Circulaire ammoniak en IPPC

In 2007 verscheen de Circulaire wijziging ammoniakwetgeving en uitvoering IPPC-richtlijn. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft deze toen verstuurd naar gemeenten en provincies. Aanleiding was de datum van 30 oktober 2007 van de IPPC-richtlijn (nu: RIE-richtlijn) en grote wijzigingen in de ammoniakregelgeving. De circulaire bestond uit een brief met vijf bijlagen.

De circulaire bevat onderdelen die nu in het Bor als BBT-bron waren aangewezen (de Beleidslijn en de Oplegnotitie bref). Dit is nu niet meer geldig.

Brief aan gemeenten en provincies
De brief ging in op wijzigingen in de ammoniakwetgeving. Het ging erom stallen te laten voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Bijlage 1: Toelichting op de wijzigingen in de ammoniakwetgeving
Deze bijlage ging in op de wijzigingen van de ammoniakregelgeving. Het ging om aanpassingen van de Wet ammoniak en veehouderij, het Besluit huisvesting en de Regeling ammoniak en veehouderij.

Bijlage 2: Beleidslijn IPPC omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij
Deze beleidslijn was al eerder in 2007 vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij de circulaire werd deze naar gemeenten en provincies meegestuurd als bijlage 2.

Bijlage 3: Toelichting op de systematiek van interne saldering
Bijlage 3 bevatte een toelichting op intern salderen, met enkele rekenvoorbeelden. Omdat bij voorbeeld 6 een fout was geslopen, is later een erratum bij rekenvoorbeeld 6 (doc, 26 kB) toegevoegd.

Bijlage 4: Beoordeling vergunningen van IPPC-veehouderijen - in relatie tot de datum van 30 oktober 2007
Deze bijlage ging in op de vraag hoe gemeenten en provincies destijds konden omgaan met de datum van 30 oktober 2007. Het ging om het beoordelen van vergunningen van IPPC-veehouderijen.

Bijlage 5: Oplegnotitie bij de BREF voor intensieve varkens- en pluimveehouderij (pdf, 294 kB) (Vervallen)
Deze bijlage bevatte de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij.