Intern salderen onder het 'oude' Besluit huisvesting

Intern salderen is de mogelijkheid om binnen een veehouderij in (een deel van) de bestaande huisvestingssystemen geen Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Voorwaarde is wel dat de veehouder de ammoniakreductie die hij daardoor mist, compenseert door het toepassen van verdergaande technieken dan BBT in de overige huisvestingssystemen.

Hier gaat het om het intern salderen van het voormalige Besluit huisvesting. Dat besluit is op 1 augustus 2015 vervangen voor het Besluit emissiearme huisvesting. Lees hier meer over intern salderen onder het nieuwe Besluit.

Onder het 'oude' Besluit huisvesting was intern salderen geregeld in artikel 2 lid 2 van het Besluit huisvesting en artikel 3 van de Wet ammoniak en veehouderij. De veehouder was bij intern salderen niet in overtreding van het Besluit huisvesting, hoewel hij dus de maximale emissiewaarde niet haalt. Bevoegd gezag kon een omgevingsvergunning milieu verlenen, of hoefde - bij een type B-bedrijf - niet te handhaven op overtreding van het Besluit huisvesting.

Intern salderen was zowel voor IPPC-bedrijven als niet IPPC-bedrijven een manier om bestaande stallen ook niet te hoeven laten voldoen aan het 'oude' Besluit huisvesting.

Jurisprudentie

De rechter heeft meermaals bevestigd dat intern salderen is toegestaan. Bijvoorbeeld ABRvS, 201003072/1/M2, 9 maart 2011, ABRvS, 200808068/1/M2, 7 oktober 2009 en ABRvS, 200708807/1, 15 oktober 2008. Intern salderen is volgens de Afdeling ook mogelijk bij IPPC-bedrijven (ABRvS, 200808068/1/M2, 7 oktober 2009.

Intern salderen uitgelegd in de Circulaire ammoniak en IPPC

De toenmalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in 2007 een brief met bijlagen gestuurd naar gemeenten en provincies over de ammoniakwetgeving bij veehouderijen. Dit is de Circulaire ammoniak en IPPC.

Bijlage 3 van Circulaire (doc, 106 kB) geeft uitgebreide uitleg over intern salderen en bevat zeven rekenvoorbeelden. In voorbeeld 6 zat een fout - daavoor is een erratum verschenen (doc, 26 kB).

Link met Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing

IPPC-bedrijven (die onder de IPPC-richtlijn vallen, nu de RIE-richtlijn) moeten verdergaande BBT toepassen (BBT+ en BBT++). Dit kunnen zij combineren met intern salderen. In dat geval wordt de rekensom complexer, omdat u dan bij uitbreiding van het aantal dieren ook nog moest vaststellen of het nodig is om BBT+ of BBT++ te eisen. In bijlage 3 (doc, 106 kB) van de Circulaire ammoniak en IPPC houden de voorbeelden 5, 6 (met errratum (doc, 26 kB)) en 7 rekening met de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing.

Ook kunt u hier twee casussen Beleidslijn IPPC omgevingstoetsing (xls, 41 kB) vinden in combinatie met intern salderen:

  • Casus 1 Meerdere diercategorieën (een vermeerderingsbedrijf met zeugen en vleesvarkens)
  • Casus 2 Enkel vleesvarkens (een vleesvarkenshouderij)

Beide casussen passen eerst de Beleidslijn toe en vervolgens wordt gekeken of het bedrijf met intern salderen kan voldoen.