Wat was een bestaand huisvestingssysteem in het 'oude' Besluit huisvesting?

Vraag

Wat was een 'bestaand huisvestingssysteem' van het inmiddels vervallen Besluit huisvesting?

Antwoord

In onderstaande gevallen was het een bestaand huisvestingssysteem in het 'oude' Besluit huisvesting.

Een huisvestingssysteem dat op 1 april 2008 aanwezig was

Dat was het tijdstip waarop voormalige Besluit huisvesting in werking trad. Met 'aanwezig zijn' werd bedoeld een feitelijk aanwezig huisvestingssysteem, ongeacht of het systeem rechtmatig aanwezig was. Ook als voor het systeem dus destijds bijvoorbeeld geen milieuvergunning was verleend, was het toch bestaand - voor voormalige Besluit huisvesting althans. De veehouder kon hieraan voor het overige geen rechten ontlenen.

Een huisvestingssysteem dat op 1 april 2008 nog niet aanwezig was, én dat niet werd veranderd, mits...

Zo'n niet-veranderd huisvestingssysteem was bestaand in de volgende gevallen:

  • Het was vergund met een milieuvergunning
  • Het was vergund met een bouwvergunning - in die gevallen er geen milieuvergunning nodig was

Een huisvestingssysteem dat op 1 april 2008 nog niet aanwezig was, en wél werd veranderd, mits...

Een huisvestingssysteem was bestaand als het ontstaat door verandering van een aanwezig of vergund huisvestingssysteem in de volgende gevallen:

  • Als de emissiefactor niet hoger was dan van het oorspronkelijke huisvestingssysteem én het aantal dierplaatsen niet toenam; of
  • de verandering nodig was vanwege dierenwelzijnseisen én het aantal dierplaatsen niet toenam; of
  • De veehouder er andere dieren in huisvestte, die behoorden tot dezelfde hoofdcategorie én op voorwaarde dat ammoniakemissie niet toenam en het vloeroppervlak groter werd.

Artikel 1 lid 2 van het Besluit huisvesting bepaalde dit.

Zie ook de uitspraak ABRvS, 201407190/1/A4l, 6 mei 2015, Roosendaal, waarin de gemeente terecht had gehandhaafd op het Besluit Huisvesting omdat er geen sprake was van een bestaand huisvestingssysteem.

Zie ook vraag en antwoord: Bestaand of nieuw bij intern salderen bij voormalige Besluit huisvesting.

En zie voor bestaand bij melkrundvee in het kader van beweiden en niet beweiden: Maximale emissiewaarde melkrundvee van voormalige Besluit huisvesting

Het Besluit huisvesting is op 1 augustus 2015 vervangen door het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.