Golden de maximale emissiewaarde van het 'oude' Besluit huisvesting voor elk bedrijf en per wanneer?

Vraag

Was de maximale emissiewaarde van het inmiddels vervallen Besluit huisvesting altijd van toepassing? En vanaf welk moment gold de maximale emissiewaarde?

Antwoord

Het hing ervan af, of en wanneer de maximale emissiewaarden van het inmiddels vervallen Besluit huisvesting van toepassing waren. Het besluit is op 1 augustus 2015 vervangen door het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting.

De maximale emissiewaarden van het voormalige Besluit huisvesting golden niet voor:

  • Dieren die niet in bijlage 1 van het voormalige Besluit huisvesting stonden
  • Bestaande huisvestingssystemen voor de diercategorie melk- en kalfkoeien (artikel 3 lid 1)
  • Het houden van een beperkt aantal dieren. De aantallen staan in kolom 2 van bijlage 1 van het Besluit huisvesting.
  • Biologisch gehouden dieren (met een SKAL-certificaat) (artikel 3 lid 3)
  • Scharrelvarkens (die voldoen aan de Algemene Voorwaarden PVV-regeling scharrelvarkens) (artikel 3 lid 3)

In ABRvS, 201302548/1/A4, 5 februari 2014, Scherpenzeel, sprak de Afdeling zich uit over de biologisch gehouden dieren. "13.1. In de in rechtsoverweging 3 genoemde uitspraak van 14 september 2011 [met nummer 201011495/1/M2] heeft de Afdeling met verwijzing naar haar uitspraak van 1 juli 2009 in zaak nr. 200804185/1, overwogen dat ten aanzien van een huisvestingsysteem dat voldoet aan de daaraan in het Besluit huisvesting gestelde eisen, ervan kan worden uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een van de voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Voor legkippen die op biologische wijze worden gehouden is in het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarde gesteld. Dit betekent dat voor legkippen die op biologische wijze worden gehouden, vooralsnog elk huisvestingssysteem BBT is."

De appellant vond dat in strijd met de IPPC-richtlijn. De Afdeling ging hier niet in mee: "De verwijzing van [appellant sub 3] naar het BREF-document Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (het BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij) doet daaraan niet af, nu uit dit document niet kan worden afgeleid dat het huisvestingsysteem in stal D voor de biologisch te houden legkippen niet aan de vereisten van BBT voldoet. Geen aanleiding bestaat daarom voor het oordeel dat niet wordt voldaan aan het vereiste dat de BBT dienen te worden toegepast. Gelet hierop ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat het Besluit huisvesting in strijd met de IPPC-richtlijn is."

De maximale emissiewaarden golden direct voor nieuwe huisvestingssystemen. Voor bestaande huisvestingssystemen golden overgangstermijnen.

Aangepaste kooien

Aangepaste kooien (= verrijkte kooien) is een vorm van batterijhuisvesting. Voor deze huisvesting gold de maximale emissiewaarde voor batterijhuisvesting niet. Voor deze huisvesting was er geen maximale emissiewaarde (zie voetnoot 4 bij bijlage 1). Reden was: onvoldoende meetgegevens. De ammoniakemissie zou hoger uitkomen dan bij de traditionele batterijsystemen.

Groenlabel-stalsystemen

Sommige bestaande Groenlabel(GL)-stalsystemen hadden een hogere emissiefactor dan de maximale emissiewaarde. Dan gold de emissiefactor van het GL-systeem als de maximale emissiewaarde volgens het inmiddels vervallen Besluit Huisvesting. Dat mocht alleen als:

  • De milieuvergunning (of de bouwvergunning, als geen milieuvergunning nodig was) was verleend vóór 8 mei 2002, én
  • Op het moment van besluiten op de aanvraag het GL-systeem nog niet was ingetrokken

In ABRvS, 201109010/1/A4, 22 mei 2013, Veghel, JM JM 2013/117, voldeed de veehouder niet aan deze voorwaarden. "Nu het Groen Label op dat moment reeds was ingetrokken, kan - in aanmerking genomen de hiervoor weergegeven toelichting bij artikel 1, eerste lid, van het Besluit huisvesting - het in de stallen 1, 2 en 3 toegepaste huisvestingssysteem niet worden aangemerkt als Groen-Labelstalsysteem als bedoeld in het Besluit huisvesting."