Ammoniakeisen voor melkrundvee in het Besluit emissiearme huisvesting

Zwartbonte koeVoor melk- en kalfkoeien staan er maximale emissiewaarden ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting (pdf, 281 kB). Het is diercategorie A 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

De maximale emissiewaarde voor ammoniak daalt van 12,2 (kolom A) via 11,0 (kolom B) naar 8,5 kg in 2018 (kolom C).

De maximale emissiewaarden van kolom A, B en C staan in bijlage 1 van het Besluit. Artikel 3 geeft aan wanneer deze eisen gelden. Bij melkvee zijn er geen maximale emissiewaarden voor fijnstof.

Kolom A (12,2 kg) voor bestaande stallen

Voor bestaande stallen met melkvee blijft de maximale emissiewaarde voor ammoniak op het niveau van het “oude” Besluit huisvesting. De maximale emissiewaarde van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in:

  • een dierenverblijf voor het permanent opstallen van melkvee, dat is opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015. Behalve als dit vóór 1 april 2008 was vergund (milieu of bouw).
  • als het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met meer dan 20 dierplaatsen voor permanent opstallen van melkvee.

Kolom A geldt niet als:

  • het dierenverblijf is opgericht vóór 1 april 2008
  • het dierenverblijf is opgericht tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 én vóór 1 april 2008 al vergund was (milieu of bouw)
  • het dierenverblijf tussen 1 april 2008 en 1 juli 2015 is uitgebreid met minder dan 20 dierplaatsen
  • het een dierenverblijf is voor biologisch gehouden melk- en kalfkoeien dat is opgericht of uitgebreid vóór 1 juli 2015.

Voor huisvestingssystemen in deze dierenverblijven gelden geen maximale emissiewaarden (ook niet kolom B of C).

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling.

Beweiden

De maximale emissiewaarde voor bestaande stallen van kolom A is hoger voor melkvee dat wordt beweid: 13,0 in plaats van 12,2 kg.

De dierenverblijven voor melk- en kalfkoeien waarbij de dieren worden beweid, die zijn opgericht voor 1 juli 2015, voldeden automatisch aan het ‘oude’ Besluit huisvesting. De Regeling ammoniak en veehouderij (van vóór de inwerkingtreding van het Besluit emissiearme huisvesting) kende immers een lagere factor voor beweiden.

Dit is anders in het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Bestaande stallen met overige huisvesting waar sprake is van beweiden, voldoen niet aan de maximale emissiewaarde in kolom A omdat deze maximale emissiewaarde geen rekening houdt met beweiden. Daarom geldt voor deze stallen de hogere waarde van 13,0 kg.

Kolom B (11,0 kg) - vanaf 1 juli 2015 voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding de maximale emissiewaarde voor ammoniak van kolom B: 11,0 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2018. Beweiden speelt geen rol bij kolom B.

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015 of vóór inwerkingtreding van het Besluit (1 augustus 2015). Deze regeling staat in artikel 3 lid 2 en 3. In deze situaties geldt kolom A in plaats van kolom B. Lees meer over deze regeling.

Kolom C (8,6 kg) vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding

Vanaf 2018 gaat de maximale emissiewaarde voor ammoniak voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding omlaag naar 8,6 kg. Beweiden speelt geen rol bij kolom C.

Intern salderen met melkvee

Huisvestingssystemen met melk- en kalfkoeien die beter scoren dan de maximale emissiewaarden, mogen worden gebruikt om intern te salderen bij varkens, kippen en kalkoenen. Lees hier meer.

Kleine aantallen melk- en kalfkoeien

Als een veehouder maximaal 10 melk- of kalfkoeien houdt, geldt het Besluit emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer.

Vrijloopstallen

Voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in vrijloopstallen geldt het Besluit emissiearme huisvesting niet. Lees hier meer.

Minder strenge maximale emissiewaarde bij uitbreidingen ≤ 50% bebouwde oppervlak

Bij uitbreidingen kan bevoegd gezag in uitzonderingssituaties besluiten om een minder strenge maximale emissiewaarde toe te staan. Dit staat in artikel 6 lid 2. Lees hier meer.