Rav en huisvestingssystemen

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze ministeriële regeling bevat drie bijlages die op deze pagina's worden toegelicht.

Bijlage 1: Emissiefactoren voor de berekening van de ammoniakemissie van een dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf aanwezig is

Deze geeft dus de ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen weer, die nodig zijn om de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Bijvoorbeeld bij het toetsen of de veehouder voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit, de Wav en het Besluit huisvesting.

Bijlage 2: Reductiepercentages van voer- en managementmaatregelen

Deze maatregelen zijn opgesteld in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee levert de sector een bijdrage aan de reductie van stikstofdeposities op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Bijlage 3: Voor het berekenen van het reductiepercentage bij het combineren van twee maatregelen

Hierin worden formules weer gegeven voor het combineren van twee maatregelen uit bijlage 2 van de Rav.