Rav en huisvestingssystemen

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze ministeriële regeling bevat drie bijlagen.

Bijlage 1

Bijlage 1 noemt de emissiefactoren voor de berekening van de ammoniakemissie van een dierenverblijf, inclusief de emissie van de mest die in het dierenverblijf aanwezig is.

In deze bijlage staan de ammoniakemissiefactoren voor stalsystemen. De eisen zijn nodig om de ammoniakemissie van een veehouderij te berekenen. Bijvoorbeeld bij het toetsen of de veehouder voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit, de Wav en het Besluit huisvesting. Ook staan hier de nummers van de systeembeschrijvingen.

Bijlage 2

In Bijlage 2 staan de reductiepercentages van voer- en managementmaatregelen. Deze maatregelen zijn opgenomen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om vrijwillig te treffen maatregelen. Hiermee levert de sector een bijdrage aan de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Bijlage 3

In Bijlage 3 staan de berekeningen voor het berekenen van het reductiepercentage bij het combineren van twee maatregelen uit bijlage 2 van de Rav.