Bijlage 2. Tabel met reductiepercentages

In bijlage 2 staan de PAS-maatregelen. Het gaat om voer- en managementmaatregelen die een veehouderij vrijwillig kan treffen. Deze maatregelen tellen niet mee om aan het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen. Ze tellen wel mee om de ammoniakemissie te berekenen voor de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet natuurbescherming.

Programma aanpak stikstof

Voor het PAS is de afspraak gemaakt dat ook de landbouwsector meewerkt aan de vermindering van stikstofdeposities op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit kan met vrijwillige voer- en managementmaatregelen. Deze maatregelen verminderen de emissie van ammoniak met in ieder geval 10% ten opzichte van de emissiefactor voor 'overige huisvestingssystemen' voor die diercategorie in bijlage 1.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De informatie op deze website is nog niet aangepast op deze uitspraak. Actuele informatie over het PAS kunt u vinden op Bij12 en de website van de rijksoverheid.

Voer- en managementmaatregelen

Hieronder staat de tabel met reductiepercentages van voer- en managementmaatregelen. Per diercategorie staan maatregelen die bij die diercategorie toepasbaar zijn.
Het gaat om huisvestingssystemen voor de volgende diercategorieën:

  • A1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
  • D1.1 biggenopfok
  • D1.2 kraamzeugen
  • D1.3 guste en dragen zeugen
  • D3 opfokberen en opfokzeugen

Berekening

Gaat het om het berekenen van de ammoniakemissie van een huisvestingssysteem uit bijlage 1 en een maatregel uit bijlage 2. Dan wordt de emissiefactor verlaagd met het reductiepercentage (R). Vermenigvuldig daarna het aantal dieren met deze verlaagde emissiefactor.

Voorbeeld
100 vleesvarkens in een huisvestingssysteem met emissiefactor 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar en maatregel PAS 2015.06-01 met een reductiepercentage (R) van 30% betekent dat de emissiefactor wordt verlaagd met 30% en 0,98 kg NH3 per dierplaats per jaar is. Voor 100 vleesvarkens is dan de ammoniakemissie 98 kg.

Toelichting tabel

Een maatregel kan effect hebben op het verminderen van de emissie van de vloer of het verminderen van de emissie uit de mestkelder of op beiden. In onderstaande tabel is het totale reductiepercentage (R) opgenomen en het reductiepercentage voor de vloer (RV) en de kelder (RK). Bij het combineren van twee maatregelen uit bijlage 2 is dit van belang. Zie hiervoor de formules in bijlage 3.

Reductiepercentages van voer- en managementmaatregelen

Nr.

Maatregel

Reductiepercentage

Totaal
(R)
Vloer
(RV)
Kelder
(RK)

HOOFDCATEGORIE A. RUNDVEE

A1

Diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

Beweiden ten minste 720 uur in een kalenderjaar
(PAS 2015.08-02 (pdf, 67 kB))

5% 5% 5%

Melkureumgehalte van ten hoogste 19 mg per 100 ml
(PAS 2015.09-01 (pdf, 61 kB))

10% 10% 10%

HOOFDCATEGORIE D. VARKENS

D1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

D1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

Diervoeder met 0,5% benzoëzuur op product-basis bij 88% drogestof in combinatie met drijvende ballen in het mestoppervlak
(PAS 2015.03-02 (pdf, 70 kB))

40%1 16% 40%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 10 gram per kilogram (PAS 2015.04-01 (pdf, 65 kB))

10% 10% 10%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 20 gram per kilogram (PAS 2015.05-01 (pdf, 65 kB))

20% 20% 20%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 30 gram per kilogram (PAS 2015.06-01 (pdf, 65 kB))

30% 30% 30%

D1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

Diervoeder met 0,5% benzoëzuur op productbasis bij 88% drogestof in combinatie met drijvende ballen in het mestoppervlak (PAS 2015.03-02)

35%1 16% 40%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 10 gram per kilogram (PAS 2015.04-01 (pdf, 65 kB))

10% 10% 10%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 20 gram per kilogram (PAS 2015.05-01 (pdf, 65 kB))

20% 20% 20%

D1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

Diervoeder met 0,5% benzoëzuur op productbasis bij 88% drogestof in combinatie met drijvende ballen in het mestoppervlak (PAS 2015.03-02)

35%1 16% 40%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 10 gram per kilogram (PAS 2015.04-01 (pdf, 65 kB))

10% 10% 10%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 20 gram per kilogram (PAS 2015.05-01 (pdf, 65 kB))

20% 20% 20%

D3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

Diervoeder met 1% benzoëzuur op productbasis bij 88% drogestof (PAS 2015.01-01 (pdf, 67 kB))

16%2

16%

16%

Diervoeder met 1% benzoëzuur op productbasis bij 88% drogestof in combinatie met drijvende ballen in het mestoppervlak (PAS 2015.02-01 (pdf, 67 kB))

40%1,2

16%

50%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 10 gram per kilogram (PAS 2015.04-01 (pdf, 65 kB))

10%2

10%

10%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 20 gram per kilogram (PAS 2015.05-01 (pdf, 65 kB))

20%2

20%

20%

Verlagen eiwitgehalte van het diervoeder met 30 gram per kilogram (PAS 2015.06-01 (pdf, 65 kB))

30%2

30%

30%

E

HOOFDCATEGORIE E. KIPPEN

Snijmaissilage (PAS 2015.07-01 (pdf, 91 kB)) 43% 43% 43%

  1. Bij toepassen van deze maatregel wordt bij de berekening van de ammoniakemissie het reductiepercentage van D 4.1 'Drijvende ballen in de mest 29% emissiereductie' niet toegepast.
  2. Deze maatregelen kunnen alleen worden toegepast bij vleesvarkens.