Vragen en antwoorden stalbeschrijvingen
ADR

Het ADR is het 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route' - het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Meer informatie: www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/ADR.