Welke eisen gelden voor kortdurende opslag van afgedraaide kippenmest?

Vraag

Wat is kortdurende opslag van afgedraaide kippenmest en welke eisen gelden hiervoor?

Antwoord

Bij het houden van kippen in volierehuisvesting is altijd een mestband aanwezig om de mest af te draaien. Dit komt ook voor bij andere huisvestingssystemen. De mest die daarop terecht komt wordt afgedraaid. In eindnoot 6 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staat dat deze afgedraaide mest alleen kort mag blijven liggen. Kortdurende opslag dus.

Kortdurende opslag

Bij kortdurende opslag moet de veehouder de mest direct of vrijwel direct, in afwachting op afvoer, na het afdraaien van de banden van het bedrijf afvoeren. Vrijwel direct betekent opslaan in een afgedekte container voor maximaal 14 dagen. Bij een afgedekte container is alleen tijdens het afdraaien van de mestbanden sprake van ammoniakemissie.

Eindnoot 6 Rav:

De aangegeven emissiefactor geldt in gevallen waarin de mest direct van het bedrijf wordt afgevoerd, of gedurende een periode van ten hoogste twee weken op het bedrijfsterrein wordt opgeslagen in een afgedekte container. In overige situaties dient bij deze emissiefactor de emissiefactor van de toegepaste additionele techniek (E 6) te worden opgeteld.

Bij opslag in een gebouw is de vastgestelde emissiefactor voor ammoniak uit de Rav (E 6) van toepassing. Door ventilatie is er bij een gebouw meer  ammoniakemissie dan bij opslag in een afgesloten container.

Langdurige mestopslag

Het opslaan van mest in een sleufsilo is geen kortdurende opslag. Slaat de veehouder de mest langer dan 14 dagen op? Dan is dat langdurige mestopslag. De opslag in een mestopslagloods is dan verplicht. Dat staat in artikel 3.65 lid 8 van de Activiteitenregeling.

Bij langdurige mestopslag is er een toeslag voor de opslag in een afgesloten mestopslagloods. Dat is Rav-categorie E 6.8. Deze toeslag komt bovenop de ammoniakemissiefactor voor het stalsysteem.

Als de mestopslagloods een luchtwassysteem heeft, geldt de toeslag voor de opslag in een mestopslagloods met luchtwassysteem. Dat is Rav-categorie E 6.5, E 6.6 of E 6.7.

De uitleg hierboven gaat over op de ammoniakemissie. Voor bodem: kijk daarvoor in de uitgebreide uitleg van de reparatie pluimveemest.