Welke eisen gelden voor een IBC met zwavelzuur bij luchtwassers?

Vraag

Welke eisen gelden voor de IBC (Intermediate Bulk Container) met zwavelzuur bij een luchtwasser? Is dit een opslagtank of een verpakking? Geldt hier een PGS-richtlijn voor? Moet een dubbelwandige IBC ook in een lekbak?

Antwoord

Vat met opslagzuur bij een veehouderijBij luchtwassers slaat de ondernemer het zwavelzuur meestal op in een IBC. Een IBC is een verwisselbaar kunststof transportvat.

  1. Verpakking of opslagtank
  2. Eisen voor type B-bedrijven
  3. Eisen voor type C-bedrijven
  4. Dubbelwandige IBC's

1. Verpakking of opslagtank

Een IBC wordt beschouwd als een verpakking. Het betreft geen opslagtank, omdat de definitie van opslagtank luidt: "een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR" (artikel 1.1 lid 1 Activiteitenbesluit).

Een IBC moet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR voldoen. In hoofdstuk 6.5 van het ADR staan eisen, zoals een keuringsregime.

Het kan zijn dat de ADR-keuring is verlopen, of dat de IBC om een andere reden niet voldoet aan hoofdstuk 6.5 ADR. In dat geval geldt de uitzondering uit de definitie van opslagtank niet meer. Dan valt de IBC onder de definitie van opslagtank, en zou hij moeten voldoen aan de eisen voor opslagtanks. In de praktijk kunnen de meeste IBC's daar niet aan voldoen.

2. Eisen voor type B-bedrijven

Bij type B-bedrijven met IBC's met zwavelzuur die op een installatie (zoals een luchtwasser) zijn aangesloten, gelden de volgende eisen (uit § 4.1.1 Activiteitenbesluit en § 4.1.1 Activiteitenregeling):

  • De inhoud mag niet onvoorzien ontsnappen uit de IBC (artikel 4.2)
  • De leidingen die zijn aangesloten op de IBC, zijn vloeistofdicht en hebben een afsluiter en een anti-hevel-voorziening (artikel 4.9)
  • Een IBC die niet gesloten is, staat boven een lekbak of vloeistofdichte vloer (artikel 4.10 lid 1). Bijvoorbeeld als de dop van de vulopening is verwijderd om de leiding in de tank te hangen.
  • PGS 15 is niet van toepassing (artikel 4.6 lid 2 onder e)

Bij een volledig gesloten IBC (die vloeistofdicht is aangesloten op een luchtwasser) is een vloeistofkerende vloer met incidentmanagement volgens artikel 2.3 voldoende (artikel 4.10 lid 2). Bijvoorbeeld waar de leiding met een afsluitende dop op de vulopening zit.

De eisen voor een IBC met zwavelzuur staan dus niet bij de voorschriften voor luchtwassers in hoofdstuk 3.

3. Eisen voor type C-bedrijven

Bij type C- bedrijven moet de IBC met zwavelzuur in de omgevingsvergunning milieu zijn geregeld. Het is logisch om qua voorschriften aan te sluiten bij de eisen uit § 4.1.1 Activiteitenbesluit en § 4.1.1. Activiteitenregeling.

Verder moet u rekening houden met PGS 15. Die geldt als Beste Beschikbare Technieken (BBT)-document voor de opslag van gevaarlijke stoffen (artikel 9.2 van de Regeling Omgevingsrecht).

De PGS 15 stelt weinig eisen aan de opslag van ADR klasse 8 verpakkingsgroep II en III (zoals zwavelzuur). De ondernemer hoeft deze stoffen bijvoorbeeld niet in een brandcompartiment op te slaan, vanwege de beperkte risico's voor de omgeving. Dit kunt u terugvinden in:

4. Ook voor dubbelwandige IBC's

Bij type B-bedrijven gelden de eisen van § 4.1.1 Activiteitenregeling ook voor dubbelwandige IBC's. Een dubbelwandige IBC is namelijk wel extra beschermd tegen lekkage van de wanden, maar voor het vul- en aftappunt gelden toch nog de eisen van artikel 4.10. Dus ook een dubbelwandige IBC moet toch boven een bodembeschermende voorziening.

Ter vergelijking: dit komt overeen met het standaardregime voor dubbelwandige opslagtanks. Ook daarbij moeten de vul- en aftappunten toch boven een bodembeschermende voorziening. Zie bijvoorbeeld artikel 3.71f lid 3 (oliën) en artikel 4.18 lid 3 (overige gevaarlijke of bodembedreigende vloeistoffen).

Voor dubbelwandige IBC's bij type C-bedrijven kunt u dus ook aansluiten bij de Activiteitenregeling (en PGS 15).

Meer informatie

Meer informatie kunt vinden bij Verpakking en etikettering.

Soms wordt het zwavelzuur voor de luchtwasser niet in een IBC opgeslagen, maar in een opslagtank. De voorschriften daarvoor zijn toegelicht op de webpagina opslagtanks met ADR klasse 8 stoffen, zoals zwavelzuur.
ADR

Het ADR is het 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route' - het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Meer informatie: www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/ADR.