Welke eisen gelden er voor een spoelgotensysteem?

Vraag

Welke eisen gelden er voor een goed werkend spoelgotensysteem?

Antwoord

Er gelden diverse eisen, waarmee u kunt controleren of het spoelgotensysteem goed werkt. Deze eisen komen hieronder aan bod.

Wat is een spoelgotensysteem?

Bij het spoelgotensysteem wordt de mest opgevangen in goten onder de roosters. Door spoelen met dunne fractie wordt de mest uit de goten afgevoerd naar de mestopslag. Een spoelgotensysteem staat bijvoorbeeld bij diercategorie D 1.1.2 en D 1.2.1 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

Eisen aan uitvoering

Om een goede mestafvoer te krijgen staan in de systeembeschrijvingen van het spoelgotensysteem eisen voor:

  • uitvoering van de goten (ronding onderin, 60° wand, scherpe hoek bovenin)
  • materiaal van de goten (glad, corrosiebestendig, niet mest-aanhechtend; roestvast staal of kunststof)
  • afvoersysteem (zo, dat dat de mest frequent en restloos kan worden afgevoerd
  • spoelen van de goten (minstens 1 of 2 keer per dag met dunne mestfractie via een geautomatiseerd systeem, spoelen van ene uiteinde naar andere uiteinde)

Eisen aan gebruik

Er gelden ook eisen aan gebruik, om te zorgen voor een goede werking van het spoelgotensysteem in de praktijk:

  • het systeem moet volgens deze eisen zijn uitgevoerd
  • de veehouder moet het systeem gebruiken volgens deze eisen
  • hij moet dit gebruik afstemmen op de concrete praktijksituatie. Bijvoorbeeld de instelling van de spoeltijd en welke goten tegelijkertijd spoelen. Meestal gaat het om de inregeling van het geautomatiseerd spoelsysteem. Hierbij moet de veehouder rekening houden met de situering en lengte van de goten en met de samenstelling van de mest. De mesteigenschappen en mestsamenstelling verschilt namelijk bij de verschillende categorieën varkens (onder andere verschil in droge stofgehalte). Verder is de voeding van invloed op de mestsamenstelling (plakkerigheid)

Problemen en handhaving

Bij een verstopping van de goten wordt niet aan de eis van frequente en restloze mestafvoer voldaan. Een verstopping van de spoelgoot is goed waar te nemen door tijdens een bezoek aan de veehouder de spoelgoten te controleren (visuele inspectie op de mestafvoer).

Wanneer het systeem niet goed werkt, moet het bevoegd gezag handhaven op niet voldoen aan de systeembeschrijving (artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit).

De eerste verantwoordelijke voor het nemen van actie bij bij problemen is en blijft de veehouder. Die moet ervoor zorgen dat het systeem in werking is volgens de eisen. Wanneer het systeem niet goed werkt, kan de veehouder eventueel de installateur aansprakelijk stellen. Een optie is om contractueel vast te leggen dat het systeem aan de eisen moet voldoen.