Welke versie van de leaflet moet ik gebruiken?

Vraag

Welke versie van de leaflet moet ik gebruiken?

Antwoord

De nieuwste versie van de leaflet moet worden gebruikt. Dit staat in artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. Het bevoegd gezag maakt de afweging of voor bestaande gevallen de nieuwste versie BBT is.

Waarom een nieuwe versie?

Er zijn verschillende redenen waarom een leaflet een nieuw versienummer krijgt. Dit kan zijn dat een emissiefactor is gewijzigd, een diercategorie is toegevoegd of een inhoudelijke verandering. Een inhoudelijke verandering kan zijn een verduidelijking van een bestaande voorwaarde of een toevoeging. Inhoudelijke veranderingen zijn nodig om de reductie van de emissie te waarborgen.

De nieuwste versie is altijd BBT voor nieuw te plaatsen of te bouwen technieken. Voor bestaande, gerealiseerde technieken maakt het bevoegd gezag de afweging of de nieuwste versie BBT is.

Als een inhoudelijke wijziging onevenredig hoge kosten geeft, dan kan het bevoegd gezag afzien van handhaving op de nieuwe leaflet. Eventueel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift bepalen dat (tijdelijk nog) niet aan de nieuwste leaflet hoeft te worden voldaan.

Oude versie in de vergunning?

Als in de vergunning een oudere versie van de leaflet is vergund, ook dan geldt via artikel 3.123 Activiteitenbesluit de nieuwste leaflet. De vergunning is dan niet meer actueel en kan ambtshalve gewijzigd worden. Het is niet nodig om dit bij elke versiewijziging te doen. Op het moment dat een handhavingstraject wordt ingezet vanwege overtreding van artikel 3.123 Activiteitenbesluit, is het wenselijk om tegelijk een ambtshalve wijziging van de vergunning te doen. De grondslag hiervoor is artikel 2.31, lid 1 onder b Wabo.

Voorbeeld 1
Een leaflet wordt aangepast met een extra controlemeter en een verplichting tot een onderhoudscontract. Dit garandeert beter de werking van het systeem - beter dan toepassing van de voorgaande versie zonder deze verplichtingen. De kosten van deze extra eisen zijn betaalbaar. Het bevoegd gezag oordeelt dat de ondernemer de nieuwste leaflet moet gebruiken.

Voorbeeld 2
Een leaflet van een luchtwasser wordt aangepast met een ander type luchtwasserpakket. Dit omdat de leverancier het oude pakket niet meer levert. Het bevoegd gezag oordeelt dat het vervangen van het hele pakket te kostbaar is gezien de milieuwinst. Het bestaande pakket functioneert namelijk nog. Deze aanpassing is voor bestaande gevallen niet BBT.

Jurisprudentie

ABRvS, 201504212/1/A1, 15 juni 2016, Oosterhout. De gemeente had een V2-versie vergund, terwijl op moment van vergunningverlening al een V3-versie bestond. Dat mocht in dit geval.
16. [wederpartij A] en anderen betogen dat ten onrechte vergunning is verleend op basis van een ten tijde van het nemen van het besluit van 3 juni 2014 niet meer actuele versie (BWL 2006.14.V2) van de systeembeschrijving van het toegepaste luchtwassysteem.  (...)
16.1. Vooropgesteld zij dat het enkele feit dat in het besluit van 3 juni 2014 is uitgegaan van de systeembeschrijving BWL 2006.14.V2 niet maakt dat de verlening van de omgevingsvergunning onzorgvuldig of anderszins onrechtmatig moet worden geacht. [wederpartij A] en anderen hebben ook niet geconcretiseerd waarom er een voor de beoordeling relevant verschil zou bestaan tussen de systeembeschrijvingen BWL 2006.14.V2 en BWL 2006.14.V3.

Rechtbank Oost-Brabant, SHE 13/5348, 25 juni 2014, Asten. De rechtbank zegt in deze uitspraak dat het bevoegd gezag moet beoordelen of een nieuwe leafletversie in de vergunning moet worden voorgeschreven. Het bevoegd gezag kan dan de vergunning ambtshalve wijzigen.
7.4 (...) Ingevolge artikel 2.30 van de Wabo dient verweerder ambtshalve te bezien of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden nog toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Hiertoe behoort tevens de vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over de beste beschikbare technieken. Verweerder zal hierbij de omstandigheid dat de leaflet van het stalsysteem in stal 1 is gewijzigd moeten betrekken en, voor zover nodig, besluiten dat stal 1 in werking dient te zijn conform de actuele leaflet.

ABRvS, 201109467/1/A4, 27 maart 2013, gemeente Oirschot. De rechter oordeelt in deze uitspraak dat als het bevoegd gezag de nieuwste versie van een stalbeschrijving voorschrijft, de ondernemer de nieuwste versie moet toepassen - ook al heeft hij in de aanvraag een oudere versie aangevraagd.
4.2. Aangevraagd is vergunning voor toepassing van het huisvestingssysteem met nummer BWL 2010.13. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit was de systeembeschrijving van dit systeem vervangen door de systeembeschrijving met het nummer BWL 2010.13.V1, zodat het college hiervan is uitgegaan en in de voorschriften heeft vastgelegd dat het systeem met nummer BWL 2010.13.V1 moet worden toegepast. (...)"
"5. [appellant] stelt dat het huisvestingssysteem BWL 2010.13.V1 niet zal worden toegepast, zodat het college bij de berekening van de geur- en ammoniakemissie van verkeerde emissiefactoren is uitgegaan (...)"
"5.1. Met het bestreden besluit is vergunning verleend voor onder meer het toepassen van het huisvestingssysteem BWL 2010.13.V1. Indien vergunninghouder gebruik wil maken van de vergunning, zal hij dit systeem binnen de inrichting moeten toepassen. De stelling dat het college ten behoeve van het nemen van het bestreden besluit ten onrechte van de emissiefactoren behorende bij dit systeem is uitgegaan, is derhalve onjuist."