Rav-wijziging 11 maart 2020

Op 11 maart 2020 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2020, 7734). Deze regeling treedt op 6 mei 2020 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Van drie huisvestingssystemen is eindnoot 19 ingetrokken en geldt nu eindnoot 28: BWL 2012.08.V2, BWL 2013.05.V3 en BWL 2013.06.V2.

Vleeskalveren tot circa 8 maanden (A 4)

  • Op verzoek van de fabrikant is de naam van huisvestingssysteem BWL 2012.09.V2 aangepast. Ook is van dit systeem eindnoot 19 ingetrokken en geldt nu eindnoot 28.

Vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking (D3)

  • Bij BWL 2019.04 is eindnoot 5 toegevoegd.

Eindnoten

  • Eindnoot 26 is gewijzigd en luidt nu:
    "Geitlammeren met een leeftijd tot 30 dagen op de locatie van het melkgeitenbedrijf worden niet meegeteld." 

Bijlage 2 en 3 van de Rav zijn niet gewijzigd.