Wijziging Rav 1 juli 2015

Op 1 juli 2015 publiceerde de Staatscourant 2015, nr. 16866 de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij. Deze regeling trad op 1 augustus 2015 in werking, tegelijk met het Besluit emissiearme huisvesting.

Belangrijkste wijzigingen

In bijlage 1 kregen de emissiefactoren voor de huisvestingssystemen binnen de hoofdcategorie rundvee (A) en de diercategorieën gespeende biggen (D 1.1) en vleesvarkens (D 3) een aanpassing. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten kwam deze aanpassing tot stand. De bijlage is ook op andere punten aangepast en aangevuld.

De maximale emissiewaarden in het Besluit emissiearme huisvesting zijn gebaseerd op deze vernieuwde emissiefactoren. Het Besluit emissiearme huisvesting en deze wijziging van de Rav treden tegelijk in werking.

In bijlage 2 is een aantal voer- en managementmaatregelen, waaronder beweiden, toegevoegd. Deze bijlage is daarom opnieuw vastgesteld.