Wijziging Rav 10 september 2014

Op 10 september 2014 is de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in Staatscourant 2014, nr. 25403 gepubliceerd. Deze wijziging vindt plaats met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2014.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in bijlage 1 van de Rav zijn:

  • Het opnemen van een nieuw huisvestingssysteem voor melkrundvee (BWL 2014.02)
  • Het opnemen van een nieuwe chemische luchtwasser met een emissiereductie van 70% (BWL 2014.01)
  • Het aanpassen van de voorlopige emissiefactoren bij een bestaand huisvestingssysteem voor melkrundvee (BWL 2010.34.V4)

Terugwerkende kracht

De wijziging van de bijlage vindt plaats met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2014. Op 4 juli 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken namelijk een subsidieregeling voor investering in een integraal duurzame stal- of veehouderijsysteem opengesteld. De periode van openstelling loopt van 1 augustus tot en met 29 augustus 2014 (artikel 8bb, eerste lid, van de Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014 (Stcrt. 2014, 18795).

Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen, moet de emissiereductie van een dergelijke stal (huisvestingssysteem) aan de hand van de bijlage van de Rav kunnen worden aangetoond. Door terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen, kunnen veehouders in beginsel ook voor de systemen die bij deze wijziging in de bijlage worden opgenomen, gebruik maken van deze subsidieregeling.