Bijlage 1: Stalbeschrijvingen (leaflets) en emissiefactoren

Overzicht BB- en BWL-leaflets van geldende Rav

Als eerste vindt u hier alle unieke stalbeschrijvingen van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) die nu geldt. Dit zijn leaflets met BB-nummers en BWL-nummers.

Emissiefactoren van alle diercategorieën

Daaronder staan per (hoofd)categorieën voor alle diercategorieën van de Rav de factoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf: de ammoniakfactoren van de Rav, de geuremissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) en de emissiefactoren voor fijn stof.

Opmerkingen bij het overzicht:

  • De tekst in de kolom 'diercategorie' komt letterlijk uit de Rav.
  • InfoMil heeft in de kolom "diercategorie" ook de eindnoten uit de Rav opgenomen. Deze eindnoten per systeem zijn niet terug te vinden onderaan de pagina. U kunt ze wel vinden in de Rav en op de aparte pagina met eindnoten.
  • Aan het gebruik van het overzicht kunt u geen rechten ontlenen. Raadpleeg bij twijfel de officiële wetteksten.

Overzicht met combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen

Bij de publicatie van de nieuwe lijst met emissiefactoren voor fijn stof voor de veehouderij (15 maart 2017) is een overzicht toegevoegd aan de fijn stof lijst. In dit overzicht staan reductiepercentages van combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen. Deze reductiepercentages kunt u gebruiken om berekeningen uit te voeren aan de emissie van fijn stof uit stallen.

Overzicht met reductiepercentages en bijbehorende toelichting:


Uw onderwerpen