Regelgeving in ontwikkeling - Ammoniak

Hier vindt u informatie over toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving over de emissie van ammoniak van veehouderijen (het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven).

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: Hoe komt een wet tot stand?. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Intrekken Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken.  Het beschermen van gebieden is daarmee gedecentraliseerd naar de provincie. Dit biedt provincies de mogelijkheid om rekening te kunnen houden met de regionale verschillen in de gevolgen van ammoniakdepositie.

De emissie van ammoniak door veehouderijen kan gevolgen hebben voor verzuring-gevoelige natuurgebieden. Deze gevolgen worden alleen betrokken bij de beslissing op de aanvraag voor een milieubelastende activiteit voor zover de provincie daarvoor beoordelingsregels heeft gegeven. Dit staat in het 'Besluit kwaliteit leefomgeving'.

Internetconsultatie

Via internetconsultatie kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Dit gaat om wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd.

Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) wordt regelmatig geactualiseerd.