Tabel met maatregelen

De tabel met maatregelen geeft een overzicht van alle stoppersmaatregelen in het kader van het Actieplan ammoniak en veehouderij. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze lijst opgesteld.

Stoppende bedrijven hoefden zich niet aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting te houden, tot het moment dat ze gingen stoppen. Dat moment was uiterlijk 1 januari 2020. In plaats daarvan moesten ze alternatieve maatregelen nemen. Deze alternatieve maatregelen vindt u hier.

Deze maatregelen waren alleen door de stoppers te gebruiken. Door het toepassen van deze alternatieve maatregelen reduceerde de veehouder net zo veel ammoniak als hij zou reduceren met de Beste Beschikbare Technieken.
Het verminderen of omwisselen van het aantal dieren was één van de opties. Er mochten ook combinaties van voer- en managementmaatregelen worden toegepast om te voldoen. Hiervoor was een rekenmethode ontwikkeld.

Lijst alternatieve maatregelen voor stoppende bedrijven, Actieplan ammoniak veehouderij
Nummer Naam Emissie
reductie %
Diercategorie Code
AAV 2012.01 (pdf, 48 kB) Verlagen eiwitgehalte voer met 15 g/kg 15 Vleesvarkens D3
AAV 2012.02 (pdf, 48 kB) Verlagen eiwitgehalte voer met 30 g/kg 30 Vleesvarkens D3
AAV 2012.03 (pdf, 52 kB) Veevoer met 1 % benzoëzuur 16 Vleesvarkens D3
AAV 2012.04 (pdf, 53 kB) Veevoer met 1 % benzoëzuur en drijvende ballen 40 Vleesvarkens D3
AAV 2012.05 (pdf, 136 kB) Gescheiden mestkanaal 15 Vleesvarkens D3
AAV 2012.06 (pdf, 217 kB) Schuine wand in mestkanaal 40 Biggenopfok, vleesvarkens D1.1, D3
AAV 2012.07 (pdf, 65 kB) Verdunnen mest door opvangen in water 45

Biggenopfok, kraamzeugen,
guste en dragende zeugen, vleesvarkens

D1.1, D1.2,
D1.3, D3
AAV 2012.08 (pdf, 48 kB) Koelen inkomende lucht + beperken ventilatie 15 Vleesvarkens D3
AAV 2012.09 (pdf, 217 kB) Metalen driekantroosters op mestkanaal 10 Vleesvarkens D3
AAV 2012.10 (pdf, 77 kB) Aanzuren mest tot pH<6 70 Biggenopfok, kraamzeugen,
guste en dragende zeugen, vleesvarkens
D1.1, D1.2,
D1.3, D3
AAV 2012.11 (pdf, 49 kB) Verlagen eiwitgehalte voer met 10 g/kg 10 Biggenopfok, kraamzeugen,
guste en dragende zeugen
D1.1, D1.2,
D1.3
AAV 2012.12 (pdf, 49 kB) Verlagen eiwitgehalte voer met 20 g/kg 20 Biggenopfok, kraamzeugen,
guste en dragende zeugen
D1.1, D1.2,
D1.3
AAV 2012.13 (pdf, 49 kB) Verhogen niet-zetmeel koolhydraten met 100 g/kg 10 Guste en dragende zeugen D1.3
AAV 2012.14 (pdf, 223 kB) Schuine wand in mestkanaal 20 Kraamzeugen, guste en dragende zeugen D1.2, D1.3
AAV 2012.15 (pdf, 48 kB) Koelen inkomende lucht + beperken ventilatie 10

Biggenopfok, kraamzeugen,
guste en dragende zeugen

D1.1, D1.2,
D1.3
AAV 2012.16 (pdf, 53 kB) Veevoer met 0,5 % benzoëzuur en drijvende ballen 35 Biggenopfok D1.1
AAV 2012.17 (pdf, 56 kB) Verlagen eiwitgehalte voer + aminozuren 10 Legkippen en (groot-)ouderdieren legkippen,
(groot-)ouderdieren vleeskuikens
E2, E4
AAV 2012.18 geen
AAV 2012.19 (pdf, 60 kB) Verfijning fasevoeding 10

Legkippen en (groot-)ouderdieren legkippen,
(groot-)ouderdieren vleeskuikens

E2, E4
AAV 2012.20 (pdf, 50 kB) Verlagen eiwitgehalte voer met 20g/kg + aminozuren 25 Vleeskuikens E5
AAV 2012.21 (pdf, 49 kB) Verfijning fasevoeding 20 Vleeskuikens E5
AAV 2012.22 (pdf, 55 kB) Bijvoeren hele tarwe 15 Vleeskuikens E5
AAV 2012.23 (pdf, 48 kB) Verse snijmaïssilage als strooisel 40 Vleeskuikens E5

Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu, 19 december 2012

Toelichting:

 • De bovenstaande lijst geeft een overzicht van alternatieve maatregelen waarmee stoppende bedrijven die vallen onder het Actieplan Ammoniak Veehouderij, hun ammoniakemissie uit stallen kunnen reduceren.
 • Per maatregel wordt er ook een meer uitgebreide beschrijving van de maatregel gepubliceerd.
 • In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is ook het houden van minder dieren als alternatieve maatregel genoemd. Deze maatregel is niet in de lijst opgenomen. Over deze maatregel wordt een apart informatieblad gepubliceerd..
 • De lijst en de bijbehorende beschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Bij voortschrijdend inzicht, bijvoorbeeld vanwege nieuwe onderzoeksresultaten en/of ervaringen uit de uitvoeringspraktijk zullen zij worden aangepast.
 • De opsomming betreft maatregelen waaraan, naar het oordeel van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav), met voldoende zekerheid een ammoniakemissiereductie kan worden toegeschreven.
 • Door het bedrijfsleven kunnen nieuwe maatregelen ter beoordeling aan de TacRav worden voorgelegd. Wanneer deze positief zijn beoordeeld door de TacRav, zullen die aan de lijst worden toegevoegd.
 • Voor het merendeel van de in de lijst vermelde emissiereducties geldt dat zij gebaseerd zijn op de inschatting van deskundigen. Daarnaast worden er in de beschrijvingen beperkte eisen gesteld aan de borging van de maatregelen. Om deze twee redenen zijn de in de tabel opgenomen reductiepercentages afgerond op een veelvoud van 5%.
 • Voor maatregelen waar, naar het oordeel van de TacRav, er op basis van meetresultaten in combinatie met voldoende borging, een meer nauwkeurig bepaalde emissiereductie kan worden toegeschreven, is dit percentage in de lijst en beschrijving opgenomen.
 • Maatregelen waarvan naar het oordeel van de TacRav de emissiereductie lager dan 10% is, zijn niet in de lijst opgenomen.
 • Bij de controle door de gemeente moet op eenduidige wijze kunnen worden vastgesteld of de maatregelen correct worden uitgevoerd. Hiertoe zijn per maatregel in de beschrijvingen eisen opgenomen. Deze gaan uit van de volgende uitgangspunten:
  o bij voer- en managementmaatregelen vindt de controle door de gemeente op administratieve wijze plaats
  o het voor voermaatregelen aangepaste veevoer wordt door de veevoerfabrikant aangemaakt
  o technische voorzieningen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat bij controle door de gemeente kan worden vastgesteld of de voorziening is aangebracht en goed functioneert
 • Als niet anders vermeld kunnen voermaatregelen met technische maatregelen gecombineerd worden toegepast. Hiervoor zijn reductiepercentages vastgesteld. Er zijn reductiepercentages voor pluimvee (xlsx, 11 kB) en reductiepercentages voor varkens (xls, 183 kB).