Melding bevoegd gezag

Op 1 januari 2020 is het gedoogbeleid voor stoppende bedrijven uit het Actieplan ammoniak niet meer van toepassing. Bedrijven moeten vanaf die datum zijn gestopt of voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Bedrijven die zijn gestopt met de intensieve veehouderijtak moeten dit melden bij het bevoegd gezag.

Meldingsplichtige bedrijven

De meeste bedrijven die de Stoppersregeling gebruikten vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het structureel beëindigen van een milieurelevante activiteit moet een bedrijf altijd melden. Het houden van dieren is een milieurelevante activiteit. Het is daarom verplicht om een melding te doen voor het Activiteitenbesluit bij het structureel buiten gebruik stellen van stallen. Als een deel van het bedrijf, bijvoorbeeld een melkveetak of een nevenactiviteit nog blijft voortbestaan, moet dit gemeld worden. De melding moet uiterlijk 4 weken voor het beëindigen gedaan zijn. Zie ook:

Moet een bedrijf een melding doen als het kleiner wordt of er mee stopt?

Vergunningplichtige bedrijven

In een aantal gevallen had het bedrijf een omgevingsvergunning milieu. Omdat de Stoppersregeling niet van toepassing is op IPPC-bedrijven, gaat het hier om een relatief klein aandeel. De meesten zullen een OBM hebben. In het Actieplan staat dat een stopper een verzoek tot intrekking van zijn vergunning kan doen bij het bevoegd gezag.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de veehouder om op tijd een verzoek tot intrekking te hebben gedaan. Volgens artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag daarna de intrekkingsprocedure opstarten. Ook voor het bevoegd gezag kon het in voorkomende gevallen van belang zijn de vergunning in te trekken, met name in het geval waar overbelaste situaties bestaan.

Intrekken OBM

De OBM kan ambtshalve worden ingetrokken als de vergunninghouder de voorschriften van het Besluit huisvesting niet naleeft (Wabo, artikel 5.19, 1e lid onder d). Het gaat hier over de naleving van de eisen van het Besluit huisvesting voor de activiteit waarvoor de OBM is verleend.

De OBM kan ook worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt.

Meer informatie over het intrekken van milieuvergunningen kunt u hier vinden: