Opslag mest

Het opslaan van mest of digestaat van derden in mestkelders van leegstaande stallen is onder voorwaarden toegestaan.

Als stallen in gebruik blijven voor opslaan van mest, is er sprake van een dierenverblijf of van een mestbassin.

Bij een dierenverblijf moet worden voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting. De stallen van stoppers voldoen hier niet aan. In dat geval gelden de eisen voor mestbassins.
Stopt de
veehouder met het houden van dieren, maar wil hij wel drijfmest blijven opslaan? Dan moet hij dat melden aan het bevoegd gezag (artikel 1.10 lid 2 Activiteitenbesluit Milieubeheer).
Hij
moet bij het opslaan van drijfmest voldoen aan paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit.

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan de opslag om geurproblemen te voorkomen (artikel 3.51, lid 12).