Wet ammoniak en veehouderij

Landschap met paarden, vruchtbomen en rivierDe Wet ammoniak en veehouderij (Wav) vormt een onderdeel van de ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van veehouderijen. Deze regelgeving heeft als doel de ammoniakuitstoot in heel Nederland terug te dringen (onder andere met het Besluit emissiearme huisvesting).

Voor een aantal gebieden geldt extra beleid: het doel is de ammoniakdepositie op die gebieden - de zeer kwetsbare gebieden- te verminderen.

Toetsingskader voor omgevingsvergunning milieu

De Wav geldt voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben (de type C-bedrijven). Voor type B-bedrijven gaat de ammoniaktoets voor dierenverblijven met het Activiteitenbesluit. De voorschriften van het Activiteitenbesluit sluiten nauw aan op de Wav.

Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) hangt onder de Wav. Hierin staan onder andere de emissiefactoren voor ammoniak voor diercategorieën.

Handreiking

De Handreiking ammoniak en veehouderij geeft uitleg over de toetsing van de ammoniakemissie van dierenverblijven met de Wav. U vindt uitleg van de wet met allerlei rekenvoorbeelden.

De Handreiking dateert van 2002 (inwerkingtreding van de Wav). Hij is sindsdien niet meer aangepast en daarom op een aantal punten verouderd. Maar desondanks nog goed bruikbaar, bijvoorbeeld de rekenvoorbeelden.

Wetteksten

Wijzigingen Wav

De Wav is meermaals gewijzigd. Hieronder in chronologische volgorde de wijzigingen:


Uw onderwerpen

Zie ook