Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) regelt de bescherming van aangewezen zeer kwetsbare gebieden voor ammoniak via emissieplafonds per veehouderij. In het Besluit emissiearme huisvesting staan emissiegrenswaarden voor een dierenverblijf.

Toetsingskader voor omgevingsvergunning milieu

De Wav geldt voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben (de type C-bedrijven). Voor type B-bedrijven staan dezelfde eisen in het Activiteitenbesluit. De voorschriften van het Activiteitenbesluit sluiten nauw aan op de Wav.

Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) hangt onder de Wav. Hierin staan onder andere de emissiefactoren voor ammoniak voor diercategorieën.

Handreiking

De Handreiking ammoniak en veehouderij geeft uitleg over de toetsing van de ammoniakemissie van dierenverblijven met de Wav. U vindt uitleg van de wet met allerlei rekenvoorbeelden.

De Handreiking dateert van 2002 (inwerkingtreding van de Wav). Hij is sindsdien niet meer aangepast en daarom op een aantal punten verouderd. Maar toch nog goed te gebruiken, bijvoorbeeld de rekenvoorbeelden.

Wetteksten

Wijzigingen Wav

Hieronder in chronologische volgorde de wijzigingen: