Wat is de regelgeving bij omgevingsvergunning milieu voor ammoniak van dierenverblijven van veehouderijen?

Vraag

Welke wet- en regelgeving geldt voor ammoniak van dierenverblijven bij veehouderijen, die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben?

Antwoord

Dat zijn de Wet ammoniak en veehouderij, de Regeling ammoniak en veehouderij en het Besluit emissiearme huisvesting, plus enkele aanvullende bepalingen. De bepalingen over ammoniak van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit gelden niet voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) geeft het toetsingskader of de omgevingsvergunning milieu kan worden verleend voor dierenverblijven van veehouderijen, als het gaat ammoniakemissie daarvan. De Wav maakt een onderscheid in veehouderijen binnen en buiten zeer kwetsbaar gebied en een zone van 250 meter daar omheen. De ligging van de dierenverblijven is bepalend voor de vraag of een veehouderij binnen of buiten de zone ligt. Als een veehouderij is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daaromheen, kan een bedrijf slechts zeer beperkt worden opgericht of uitgebreid. Lees voor meer infomatie:

Uitgebreide informatie over de Wav en de berekeningen die daarvoor nodig zijn, kunt u lezen in de Handreiking Ammoniak en veehouderij.

Regeling ammoniak en veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) bevat voor alle stalsystemen de emissiefactor in kg NH3 per dierplaats per jaar. Die zijn nodig om de aanvraag te beoordelen.

Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit emissiearme huisvesting bevat rechtstreeks werkende maximale emissiewaarden voor ammoniak voor huisvestingssystemen.

Aanvullend

Aanvullend op deze regelgeving kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning milieu ook weigeren op ammoniakemissie bij veehouderijen vanwege: