Wat zijn zeer kwetsbare gebieden van het Activiteitenbesluit en de Wet ammoniak en veehouderij?

Vraag

Wat zijn de zeer kwetsbare gebieden voor ammoniak?

Antwoord

Artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is de basis voor de zeer kwetsbare gebieden.

Provinciale kaart

Provinciale Staten moeten de zeer kwetsbare gebieden aanwijzen. Deze gebieden zijn te vinden op een kaart van de provincie, met een nauwkeurige begrenzing. Een veldmeting was dan ook niet nodig in ABRvS, 201302548/1/A4, 5 februari 2014, Scherpenzeel.

Criteria

De provincie kan alleen ‘voor verzuring gevoelige’ gebieden die liggen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als zeer kwetsbaar aanwijzen. Wat ‘voor verzuring gevoelig’ inhoudt, staat beschreven in artikel 1 van de Wav. Een voorwaarde is dat het gebied volgens de Interimwet ammoniak en veehouderij al voor verzuring gevoelig was. Nieuwe natuur kan dus niet alsnog worden bestempeld als zeer kwetsbaar gebied.

Die gebieden die ook nog beschermd natuurmonument of Natura 2000-gebied zijn, moet de provincie in ieder geval als zeer kwetsbaar bestempelen.

Procedure

Voor het aanwijzen van de zeer kwetsbare gebieden geldt de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in: eerst een ontwerpbesluit, daarna zienswijzen door belanghebbenden en tot slot het definitieve besluit, waartegen beroep mogelijk is. De Wav bepaalt dat bij de voorbereiding van het besluit Gedeputeerde Staten moeten overleggen met landbouw- en natuurorganisaties en de gemeenten in het gebied. Daarnaast moet de Minister van Economische Zaken goedkeuring aan het besluit geven.