Hoe zit de IPPC-toets in de Wet ammoniak en veehouderij?

Vraag

Hoe is de IPPC-toets ingebouwd in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav)?

Antwoord

Dit is in de Wav ingebouwd door een aanvullende toets voor IPPC-veehouderijen. IPPC-veehouderijen zijn veehouderijen die een IPPC-installatie hebben. Dit zijn in de meeste gevallen zeer grote stallen voor het houden van dieren. In een IPPC-installatie vinden activiteiten plaats uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies.

De aanvullende toets houdt in, dat het bevoegd gezag als het nodig is BBT+ of BBT++ voorschriften verbindt aan de omgevingsvergunning milieu. Dat zijn voorschriften die verder gaan dan het toepassen van Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dit staat in artikel 3 lid 3 van de Wav. De technische kenmerken en de geografische ligging van de installatie of de plaatselijke milieuomstandigheden zijn daarbij van belang.

De minister heeft daarvoor de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij vastgesteld.