Hoe zit de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de Wet ammoniak en veehouderij?

Vraag

Hoe is de milieueffectrapportage ingebouwd in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav)?

Antwoord

De lijn is dat een veehouderij die een milieueffectrapport (MER) moet maken, in het MER ook de gevolgen van ammoniakemissie van de dierenverblijven in kaart moet brengen. Het bevoegd gezag moet hiermee rekening houden bij het beslissen om de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. De Wav regelt dit in artikel 3 lid 4.

Hoe dit precies uitpakt, hangt ervan of de veehouder binnen of buiten zeer kwetsbaar gebied ligt (of een zone van 250 meter zone rondom het gebied).

Voor veehouderijen binnen zeer kwetsbare gebieden of in een zone van 250 meter rondom het gebied, kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning milieu niet weigeren om redenen van ammoniak, als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 7 Wav. Het uitgangspunt is namelijk dat in die situaties geen sprake kan zijn van ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu (als bedoeld in artikel 7.35, lid 3 onder b Wet milieubeheer). Wel kan het bevoegd gezag naar aanleiding het MER voorschriften aan de vergunning te verbinden. Bijvoorbeeld voor de plaats van het emissiepunt.

Voor veehouderijen buiten de 250 meter zone rond zeer kwetsbare gebieden, kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning milieu wel weigeren om redenen van ammoniakemissie.