E03.95.1773 Gulpen

Onderwerp: Besluit melkrundveehouderijen, afstandsmeting, hoofdzaakcriterium

Inleiding:
Het betreft een revisievergunning voor een rundveehouderij annex onderhoud en stalling van landbouwwerktuigen. De vraag is of op de inrichting het Besluit melkrundveehouderijen van toepassing is geworden en of daarmee de vergunningplicht is vervallen.

Afdeling:
De Afdeling stelt vast dat ten tijde van de inwerkingtreding van het Besluit melkrundveehouderijen -op 1 augustus 1991- er nog geen sprake was van een melkrundveehouderij (uitsluitend of in hoofdzaak bestemd voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee). Op grond van artikel 1, tweede lid, aanhef en onder a, van het Besluit is het besluit niet van toepassing op een melkrundveehouderij die is opgericht na de datum van inwerkingtreden van het Besluit en die is gelegen op een afstand van minder dan 50 meter van een woning van derden of een gevoelig object. Voor het bepalen van de afstand dient hierbij te worden gemeten vanaf het bedrijfsmatig onderdeel van de melkrundveehouderij, dat het dichtst bij een woning van derden of een gevoelig object is gelegen. In de toelichting worden als voorbeeld genoemd de ruimten waar het vee wordt gestald, of waar producten worden bewaard of behandeld. Voor de afstand is het woonhuis, of de daarbij behorende siertuin niet bepalend. Uit het Besluit bezien in samenhang met het systeem van de Wm, kan worden afgeleid dat hierbij de gehele inrichting in ogenschouw moet worden genomen. In casu betekent dat dat het Besluit melkrundveehouderij niet op de inrichting van toepassing is.

Datum uitspraak:
1 februari 1997
Zaaknummer:
E03.95.1773
Vindplaats:
niet gepubliceerd
Instantie:
gemeente