E03.95.2018 Haelen

Onderwerp: Besluit akkerbouwbedrijven, bebouwde kom, toekomstige ontwikkelingen

Inleiding:
Ingevolge artikel 1, tweede lid, aanhef en onder a, aanhef en sub 1, van het Besluit akkerbouwbedrijven is het besluit niet van toepassing op een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondteelt dat is opgericht na de datum van inwerkingtreding van dit besluit en dat is gelegen op minder dan 50 meter afstand van de bebouwde kom. Geen omschrijving is opgenomen van het begrip bebouwde kom. Ook uit de nota van toelichting blijkt niet wat hieronder moet worden verstaan.

Afdeling:
De Afdeling overweegt dat de grens van de bebouwde kom krachtens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet niet is vastgesteld met het oog op het belang van de bescherming van het milieu. De Afdeling acht het daarom niet juist dat verweerders bij de toepassing van het besluit van deze grens zijn uitgegaan. Volgens de Afdeling moet de grens van de bebouwde kom worden vastgesteld aan de hand van de feitelijke situatie.

Verweerders hebben op minder dan 50 meter van de inrichting een woonwijk gepland. Ten tijde van het bestreden besluit waren de ontwikkelingen echter niet zodanig concreet dat deze bij de beoordeling van de bebouwde kom hadden moeten worden betrokken.

Datum uitspraak:
22 januari 1998
Zaaknummer:
E03.95.2018
Vindplaats:
JM 1998-5/60, Nieuwsbrief StAB 1998-1/8
Instantie:
gemeente