200304214/1 Emmen

Onderwerp
Werkingssfeer Besluit akkerbouwbedrijven, jongvee en paarden

Inleiding
In de inrichting worden 21 stuks jongvee en twee paarden gehouden. Het in de inrichting gehouden jongvee betreft handelsvee dat op jonge leeftijd wordt gekocht, vervolgens in de inrichting wordt opgefokt en tenslotte wordt verkocht. Aan de orde is de vraag of de inrichting hiermee onder het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer valt.

Afdeling
Volgens de nota van toelichting bij het Besluit kunnen binnen akkerbouwbedrijven die onder het Besluit vallen in beperkte mate dieren worden gehouden.
Ten aanzien van artikel 1, eerste lid, onder a wordt aangegeven: " De zinsnede "uitsluitend of in hoofdzaak" betekent dat in de inrichting in beperkte mate ook andere activiteiten mogen plaatsvinden, waarbij met name dient te worden gedacht aan het kweken, fokken, mesten houden verhandelen verladen of wegen van dieren. Deze activiteiten moeten dan wel plaats vinden binnen de in het eerste lid, onder a, aangegeven grenzen." Dit betekent dat in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 1 tot en met 23 van het Besluit een limitatieve opsomming is gegeven van onderwerpen waarvoor beperkingen gelden. Wanneer niet aan deze beperkingen wordt voldaan, is het Besluit niet van toepassing.
Verder staat in de nota van toelichting op artikel 1, eerste lid, onder k (voorheen m) onder meer: " Op een bedrijf mogen maximaal 15 stuks melkvee aanwezig zijn wil het onder de AMvB vallen. Dit is exclusief vrouwelijk jongvee dat bestemd is voor de fokkerij of de mesterij. (..) Ze worden gehouden op een met melkvee vergelijkbare manier.

Artikel 1, eerste lid onder k dient blijkens de nota van toelichting om het aantal stuks vee vast te stellen dat bij het in de inrichting gestalde melkvee mag worden gehouden. Gebleken is dat het vrouwelijk jongvee in de inrichting niet wordt aangehouden voor de vervanging van het melkvee of het vrouwelijk vleesvee, maar dient als handelsvee.
Verder worden in artikel 1, eerste lid onder a, van het Besluit paarden niet benoemd.
Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat deze inrichting onder de werking van het Besluit valt.

Datum uitspraak:
28 januari 2004
Zaaknummer:
200304214/1
Vindplaats:
raad van state site
Instantie:
gemeente