Wat bepaalde het Besluit glastuinbouw over registraties?

Vraag

Wat bepaalde het -inmiddels vervallen- Besluit glastuinbouw over registraties?

Antwoord

Wat registreren?

Volgens het voormalige Besluit glastuinbouw was de ondernemer verplicht in een logboek registraties bij te houden over het gebruik van meststoffen, energie en gewasbeschermingsmiddelen. Naast het gebruik van deze productiemiddelen moets hij ook de gewassen en de beteelde (bruto) oppervlakten registreren in het logboek. In bijlage I van het Besluit glastuinstond precies aangegeven hoe en wat hij moest registreren. Ook stond er wanneer en hoe hij deze geregistreerde gegevens moest verwerken. Hij moest deze gegevens naar het bevoegd gezag sturen.

Wanneer registratieverplichting?

Registratie was verplicht als een inrichting uitsluitend of in hoofdzaak op bedrijfsmatige wijze gewassen teelde onder een permanente opstand van glas of kunststof (lees: een kas). Er stond géén minimaal teeltoppervlak, maar het gaat wel om bedrijfsmatige situaties en situaties met een bedrijfsmatige omvang, omdat het Besluit glastuinbouw alleen van toepassing was op inrichtingen in de zin van artikel 1.1. Wet milieubeheer.

De registratieverplichting gold ook voor inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak op bedrijfsmatige wijze gewassen werden geteeld onder een permanente opstand van glas of kunststof , die niet onder het Besluit glastuinbouw voelen maar vergunningsplichtige inrichtingen waren. Dit stond in artikel 2a, 4 en 10 van het Besluit glastuinbouw.

Als de inrichting in hoofdzaak bedrijfsmatig gewassen teelde op het open veld (bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf of boomkwekerij) en ook gewassen teelde in een permanente opstand van glas of kunststof van meer dan 2500 vierkante meter, moest de ondernemer ook registreren op grond van bijlage 1 het van Besluit glastuinbouw. Dat stond in artikel 10 van het besluit. Registratie was niet nodig als de oppervlak minder dan 2500 vierkante meter was.