Wat bedoelde het Besluit glastuinbouw met de term oprichten?

Vraag

Wanneer was een glastuinbouwbedrijf volgens het -inmiddels vervallen- Besluit glastuinbouw opgericht?

Antwoord

In het onderstaand overzicht is aangegeven bij welke afstanden een bedrijf vergunningplichtig was. Bij afstanden kleiner dan aangegeven, gold een vergunningplicht.

vergunningplicht?

afstand tot object categorie I

afstand tot object categorie II

Glastuinbouwbedrijf opgericht na 30 april 1996

minder dan 50 meter

minder dan 25 meter

Glastuinbouwbedrijf opgericht voor 1 mei 1996

minder dan 25 meter

minder is dan 10 meter

Bepalend was de feitelijke oprichting van een bedrijf en niet de omstandigheid of het bedrijf op 1 mei 1996 een vergunning had.

De datum 1 mei 1996 kwam voort uit het voormalige Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt. In de toelichting op dat besluit stond wat onder oprichting van een glastuinbouwbedrijf werd verstaan. Oprichting van een glastuinbouwbedrijf was nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf met een permanente opstand van glas of plastic (zo bleek uit de Nota van toelichting op het Besluit bedekte teelt).

Als een akkerbouwer, veehouder of ondernemer met een open teeltbedrijf omschakelde naar teelt van gewassen in hoofdzaak onder een permanente opstand van glas of plastic, viel dit onder oprichting.

Uitbreiding van een bestand bedrijf of nieuwbouw na sloop van een bestaand bedrijf (dat wil zeggen opgericht vóór 1 mei 1996), viel niet onder oprichting. De term 'bestaand bedrijf"wilde zeggen: opgericht vóór 1 mei 1996. Zo'n bedrijf moest dus niet gezien worden als een nieuw bedrijf, ook niet wat betreft de uitbreiding of nieuwbouw.

Als een vergunningplichtig glastuinbouwbedrijf door een verandering van de bedrijfsvoering weer onder het Besluit glastuinbouw zou kunnen vallen, bleef de feitelijke oprichting het bedrijf bepalend.